Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Utmärkta examensarbeten vid Förvaltningshögskolan

Varje termin brukar ett antal av de uppsatser som skrivs på Förvaltningshögskolans utbildningar på kandidat- och masternivå uppmärksammas som "utmärkta examensarbeten". På den här sidan går att läsa mer om dessa arbeten.

Utmärkta examensarbeten VT21

Följande studentarbeten fick utmärkelsen "utmärkt examensarbete" vårterminen 2021

Kommunal klagomålshantering. En dokumentstudie av klagomålshantering inom SoL- och LSS-området i 55 kommuner
Kandidatuppsats
Karin Gréen

Motivering:
Denna uppsats är ett förstklassigt exempel på mycket noggrant arbete. Författaren visar en stor kunskapsnivå om teori, tillämpar metod på ett strukturerat och detaljerat sätt och ger en analys som är både övertygande och rik på insikt. Fokus på klagomålshantering i svenska kommuner är särskilt viktigt och författaren visar styrdokumentets roll för att bättre förstå denna process.

 

Interaktion på digitala APT. En kvalitativ studie om hur erfarenheter i Göteborgs Stad skapar interaktion med medarbetare på digitala arbetsplatsträffar.
Kandidatuppsats
Erika Bjurving
Linn Bergdahl

Motivering:
Författaren Erika Bjurving avhandlar i sin uppsats den högaktuella praktiken - digitala arbetsträffar. Utmaningen för alla chefer i början av pandemin blev skapande av interaktion på dessa träffar. Interaktion som uteblev när medarbetarna inte finns fysiskt på sin arbetsplats resulterade i försämrad arbetsmiljö. I uppsatsen studeras på ett ambitiöst sätt ett intressant problem med tydlig relevans för offentlig förvaltning. Författaren visar metodologisk medvetenhet och gör ett genomtänkt urval för intervjuer och observationer. Den teoretiska inramningen är stark och relevant för studien och det insamlade materialet organiseras och diskuteras väl och pedagogiskt med hjälp av valda teorier och teoretiska begrepp.

 

Mellan stuprör och hängrännor. Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationskultur
Masteruppsats
Jenny Hellsten

Motivering:
Jenny Hellsten undersöker i uppsatsen Mellan stuprör och hängrännor. Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationskultur vilken betydelse en kommuns nämndoch förvaltningsstruktur får för strategers arbetssätt samt om centrala och verksamhetsnära strateger förhåller sig på olika sätt till den politiska ledningen. I studien använder Hellsten vinjettmetoden för att identifiera och jämföra hur centrala och verksamhetsnära strateger skulle hantera dilemman relaterade till sina uppdrag två kommuner vars politiskadministrativa struktur skiljer sig åt.

Hellstens huvudresultat är att både organisationsstruktur och strategernas hierarkiska position får betydelse för vilka strategier som används. Hellstens finner bland annat att strateger i den traditionella kommunen är mer lojala mot den politiska ledningen jämfört med strateger i den avsektoriserade kommunen samt att verksamhetsnära strateger i högre grad än centrala fortsätter att aktivt arbeta för förändring även om de möter motstånd. Därutöver finner hon att strateger till skillnad från i tidigare studier upplever att en traditionell organisation främjar och inte motverkar samarbete inom kommunen.

 

Varför får förändringsarbeten inte fäste?
En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet.

Masteruppsats
Amelia Månsson

Motivering:
Amelia Månsson har skrivit en masteruppsets under titeln ”Varför får förändringsarbeten inte fäste? En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet”. I studien fokuserar Amelia på organisationsförändring som tillhör mest utforskade områden inom organisationsforskning. Trefjärdedel av empiriska studier visar att organisationsförändringar misslyckas gång på gång, därför Amelias uppsats vill bidra till ökad förståelse om varför förändringsarbete inte får fäste, genom fallet integrering av hållbarhetsidéer i Världskulturmuseerna. Hon antar ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning och ifrågasätter etablerade antaganden samt teoribildningar som förändringsforskningen vilar på. Hennes studie bygger på dokumentstudier, 19 semistrukturerade intervjuer samt en observation. Hon betonar att den etablerade förändringsforskningen utgår från frågor om hur och vad som krävs för att en förändring ska bli lyckad. Hennes studie visar att dessa frågor inte ger tillräckliga svar. Hon ställer istället en fråga varför och undersöker förändringens bakomliggande intentioner och alternativa perspektiv. Genom att ställa frågan ’varför’ till det studerade materialet återfinns konkurrerande intressen från både ledning och personal. Hon kommer fram till slutsatsen att makt och bakomliggande intentioner utgör ett hinder för integreringen av nya idéer.

 

Leder ett tydligare regelverk till bättre redovisningskvalitét?
En studie av kommunernas sammanställda redovisning

Masteruppsats
Sofia Söderlind

Motivering:
Uppsatsen hanterar ett relativt och intressant fenomen. Syftet som det beskrivs är att ”bidra med insikter som är värdefulla kopplat till hur de facto harmonisering påverkas av mer stöd i lagen”. Koncernredovisning är ett viktigt och intressant område. Uppsatsen bygger på en kvantitativ studie som är mycket väl genomförd. Resultatet ger ytterligare en pusselbit kring reglers betydelse för koncernredovisningens praxis.

Utmärkta examensarbeten HT20

Följande studentarbeten fick utmärkelsen "utmärkt examensarbete" höstterminen 2020

Ledarskap under COVID-19
En kvalitativ studie om hur offentliga ledare kommunicerar vid en kris som kräver distans
Kandidatuppsats
Julia Dahl
Ottilia Rääf Nilsson

Motivering:
Uppsatsen uppfyller med råge de kursmål som finns för kandidatuppsatser vid Förvaltningshögskolan. Uppsatsen tar bäring på ett av de stora managementfrågorna just nu; behövs det ett nytt ledarskap i den situation vi finns i? De studerar ledare i offentlig sektor och kan med hjälp av ett relevant val av litteratur besvara frågan med ett ”JA” och också hur det ändras.


Kundrecensionernas roll i kundval och granskning
En studie om primärvårdens kundrecensioner som granskningsverktyg och informationskälla vid vårdval

Kandidatuppsats
Carolina Karlsson
Milena Mitrovic

Motivering:
Uppsatsen är ett exempel på en synnerligen väl genomarbetad, innovativ och samhällsrelevant studie som tydligt visar potentialen i netnografiska metoder i forskning om marknadsskapande och offentlig förvaltning generellt.


Distributive justice in times of COVID-19: Priority setting of scarce health care resources in Germany and Sweden
Kandidatuppsats
Lotta Rogosik

Motivering:
Det är en utmärkt uppsats som visar på god kunskap om det valda ämnet, metodologisk medvetenhet och en mycket god analytisk förmåga. Författaren ger ett viktigt kunskapsmässigt bidrag till hur olika rättviseteoretiska förhållningssätt kommer till uttryck i etiska rekommendationer i samband med prioriteringar under coronapandemin i Tyskland och Sverige.

 

Forced to cooperate with your abuser: Men’s violence against women after a separation and gender equality policies in practice
Masteruppsats
Marina Villiamsson

Motivering:
Marina Villiamsson tar sig an ett högst angeläget ämne på ett teoridrivet, systematiskt och modigt sätt. Uppsatsen bidrar tydligt till den empiriska kunskapsutvecklingen om så väl policy i allmänhet som jämställdhetsträvanden specifikt och har potential att få viktiga konsekvenser i praktiken om resultaten blir mer kända. Dessutom pekar Marina ut flera intressanta områden för vidare forskning. Hon är därför väl värd priset för utmärkt uppsats höstterminen 2020.


Granskning i politiken, i praktiken. En empirisk studie av granskningsanvändning i tre budgetpropositioner
Masteruppsats
Ludwig Lindmark

Motivering:
Lindmark har utifrån ett tydligt teoretiskt syfte och väl motiverade forskningsfrågor undersökt användningen av granskningar i politiska sammanhang, närmare bestämt i budgetpropositioner. Empiriskt fokuserar Lindmark på frågan hur användningen av granskningar och olika granskningsformer utvecklats över tid i budgetpropositionerna samt jämfört utvecklingen inom olika politikområden. Lindmark analyserar på ett strukturerat, medvetet och stringent sätt det empiriska materialet genom en fruktbar kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Utifrån studiens empiriska material identifierar och problematiserar Lindmark användningspraktiker som tydligt utmanar och utvecklar existerande teoribildning inom området. Lindmarks studie har hög teoretisk och samhällelig relevans samtidigt som den ger ett tydligt kunskapsbidrag teoretiskt och empiriskt. Därutöver är studien metodologiskt och analytiskt stringent samtidigt som Lindmarks argument genomgående är väl underbyggda och nyanserade. En mycket bra och intressant uppsats.


Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus
Masteruppsats
Åsa Plesner

Motivering:
En väldigt bra uppsats som fokuserar på budgetpraktiker, men flätar väldigt fint samman frågor om politik och ekonomi som visar offentlig förvaltnings ämnesbredd och styrka. Studien har ett omfattande empiriskt material, bestående av budgetprocessens styrdokument från SU och Regionkansliet, 1999-2020, omfattande 3000-4000 sidor. Studien genomförs med ett självständigt förhållningssätt till teori och empiriskt material som genomsyrar framställningen i sin helhet. Uppsatsen är synnerligen välskriven och för en samhällsintresserad publik tillgängligt presenterat.

Utmärkta examensarbeten VT20

Följande studentarbeten fick utmärkelsen "utmärkt examensarbete" vårterminen 2020

Effektiv samordning men för vem?
- En jämförande studie av EST-modellens upplevda påverkan på trygghet i kommunerna Borås, Norrköping och Örebro
Kandidatuppsats
Egil Ahlenius Rönsberg och Simon Törnqvist

Motivering:
Denna uppsats förtjänar uppmärksamhet därför att författarna har visat en utmärkt förmåga att jobba med forskningslitteratur för att utveckla mångfacetterade analysverktyg som senare appliceras på empiriska material på ett detaljerat och övertygande sätt. Författarna uppvisar gedigen kunskap om ämnet och därtill stor metodmedvetenhet. Uppsatsen är ett mycket gott exempel på vad som kan åstadkommas i en uppsats på kandidatnivå när ribban läggs högt.Centralisering av den högspecialiserade vården i Sverige
- En kvalitativ systematisk litteraturstudie

Kandidatuppsats
Anastasija Stojanova och Amy Tsui Andersen

Motivering:
Den här uppsatsen är angelägen, omfattande, systematisk och välskriven. Uppsatsen tar tag i en av vårdens kärnfrågor; hur ska det som är svårt organiseras. Stojanova och Andersen tar tag i frågan genom att gå igenom forskningen på området. Syftet med studien är att uppmärksamma effekterna som centraliseringen av den högspecialiserade vården kan medföra. De systematiserar underlaget, från början drygt 600 artiklar, i effekter avseende styrning, kompetensutveckling, samverkan, ekonomi samt patienter. Slutsatsen är att de positiva effekterna av centralisering av högspecialiserade vården väger tyngre än motsatsen.Transaktionskostnader i samband med konkurrensprövning av offentlig verksamhet
Kandidatuppsats
Mattias Schmidt

Motivering:
Uppsatsens fokus riktas mot kommuners arbete med att bedöma och förverkliga konkurrensutsättning av vissa offentliga tjänster. Med en tydlig grund i transaktionskostnadsteoretisk skolbildning, visar författaren på såväl god inläsning och skarp analytisk förmåga. I uppsatsen studeras 21 policydokument utifrån syftet att studera hur transaktionskostnader behandlas i kommuners policy för konkurrensprövning. Ett viktigt resultat är att många av dokumenten saknar ett totalkostnadsperspektiv, vilket kan ge negativa effekter kring huruvida marknadsutsättningen är bra eller inte.


Patientcentrerad vård som fiktion eller verklighet:
En systematisk litteraturstudie om konceptets förverkligande

Masteruppsats
Alexander Nilsson

Motivering:
Studien tar sin utgångspunkt i en kontext som alltmer kommit att präglas av nya modeller och koncept för att styra och organisera hälso- och sjukvård. I fokus står sökandet efter fördjupad kunskap kring vad vi egentligen kan säga oss veta om fenomenet ”patientcentrerad vård” i en svensk och europeisk kontext. Genom en imponerande genomgång av drygt 3 000 abstracts och närläsning av 247 vetenskapliga artiklar, visar studien hur konceptet är bristfälligt, vilket inverkar negativt på möjligheten att förverkliga reformerna. Studien visar vidare hur de implementeringar som gjorts står i konflikt med de underliggande normer som styr organisering av hälso- och sjukvården. Studien är genomförd på ett systematiskt och noggrant sätt som visar att studenterna både behärskar ämnesområdet och färdigheten att skriva avancerade uppsatser.