Breadcrumb

”Egyptiska plågor och Jerusalems förstöring”. Hungersnöd, farsoter och maktens legitimitet i det tidigmoderna Sverige

Forskningsprojekt
Active research
Project owner
Institutionen för historiska studier

Financier
Vetenskapsrådet

Short description

Projektets syfte är att studera de politiska implikationerna av försörjningskriser i det tidigmoderna Sverige. Vi argumenterar för att hungersnöd och epidemier var potentiellt mycket farliga för makthavarna eftersom de hotade maktens legitimitet; enligt tidens patriarkala tänkande förväntades överheten beskydda befolkningen. Frågan är hur olika aktörer i det tidigmoderna samhället – regeringen såväl som de breda folklagren – förhöll sig till och hanterade hungerkriserna. Projektet skär genom fyra centrala forskningsfält som sällan tidigare har kombinerats: en mentalitetshistorisk tradition om synen på natur och makt; en konstruktivistisk riktning om hur kungamakten iscensätter sig själv; ett socialhistoriskt perspektiv med fokus på landets försörjning samt en politisk-historisk riktning om förhållandet mellan styrande och styrda.