Image
Mattelärare undervisar
Photo: Mostphoto
Breadcrumb

Gruppdiskussioner ökar elevernas lärande

Published

Smågruppsdiskussioner kan öka elevernas möjligheter att lära sig det som är målet för lektionen. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Image
Bild på Jenny Svanteson Wester
– Rätt använda kan mågruppdiskussioner öka elevernas möjligheter att lära sig det de ska, säger Jenny Svanteson Wester.
Photo: Ragnhild Larsson

– En viktig förutsättning är att smågruppsdiskussionerna är planerade och integrerade i helklassundervisningen, säger Jenny Svanteson Wester, forskare på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.
Hittills har det inte funnits så mycket forskning som har fokuserat på innehållet i undervisningen när smågruppdiskussioner används. Samtidigt är det elevernas förmågan att lära sig ett innehåll som bedöms.
– Om smågruppdiskussioner används på rätt sätt ökar möjligheterna att lära för samtliga elever i klassrummet och inte bara för dem som råkar hamna i en grupp där eleverna behandlar innehållet på ett mer kvalitativt sätt

Lärarens spelar avgörande roll
Resultaten i avhandlingen bygger på en studie där forskare och lärare har arbetat tillsammans med två matematiklektioner där elever i årskurs åtta skulle förstora och förminska tvådimensionella geometriska figurer. Lektionerna utformades så att gruppdiskussioner fick en framträdande roll. Alla smågrupps- och helklassdiskussioner filmades. När Jenny Svanteson Wester analyserade innehållet visade det sig att endast fem, sex grupper av 33 nådde målen för vad de skulle lära sig under lektionen.

– Det var ju ett ganska nedslående resultat och visar att vi kanske inte kan överlåta åt eleverna att på egen hand se till att de når målen. Därför vill jag överlag betona lärarens betydelse under lektioner.

Fler nådde lärandemålen
När eleverna hade haft smågruppdiskussioner och läraren bjöd in till helklassdiskussioner utifrån vad eleverna hade pratat om i grupperna, var det många fler som nådde lärandemålen. Det innebär dock inte att man kan strunta i smågruppdiskussionerna, menar Jenny Svanteson Wester.
– Min studie visar att det var just tack vare elevernas gruppredovisningar som läraren visste vad hon behövde fokusera på för att eleverna skulle nå lärandemålen. Det tycktes vara det planerade systematiska växelspelet mellan smågruppdiskussioner och helklassdiskussioner som bidrog till att lärandemöjligheterna för hela klassen ökade.

Högre kvalitet med smågruppsdiskussioner
Utifrån sina resultat menar Jenny Svanteson Wester att smågruppdiskussionen bidrar till att helklassdiskussionen blir av högre kvalitet, eftersom eleverna har diskuterat innehållet tillsammans först.
– Då blir elevernas sätt att se på innehållet i fokus i smågruppdiskussionerna, men även i helklassdiskussionerna eftersom de bygger på smågruppdiskussionerna. Om läraren samtidigt är medveten om vilket innehåll eleverna måste få syn på, kan de också styra helklassdiskussionen i den riktningen.

Mer jobb för läraren
Oavsett arbetsform är det tydligt att lärarens roll är viktig utifrån att de kan systematisera innehållet så att eleverna får syn på det de ska få syn på, men det är också viktigt att läraren är lyhörd för elevernas olika sätt att se på innehållet. Läraren måste också avgränsa vad eleverna ska lära sig. Annars blir det svårt att hålla i helklassdiskussionen som bygger på elevernas sätt att se på innehållet.
–  Läraren kan med andra ord inte luta sig tillbaka när eleverna arbetar i grupp. Snarare får man mer att göra eftersom man är skyldig att lyfta upp det eleverna ska lära sig i helklassdiskussionen. De lär sig ju inte det du som lärare har planerat av sig själva. Det visar mina resultat tydligt.

 

 

FAKTA:

Studien innehåller fyra olika cykler där fem klasser och tre lärare deltog.
Resultaten bygger på tio videoinspelade lektioner och 33 videoinspelade smågruppsdiskussioner
Studien visar hur smågruppsdiskussioner i en helklass påverkar elevernas lärande när det gäller att förstora och förminska två-dimensionella geometriska figurer.

Avhandlingens titel: Teaching and learning mathematics with integrated small-group discussions. A learning study about scaling geometric figures