Göteborgs universitet
Bild
Foto: Petar Petkovski
Länkstig

Leda skola i socioekonomiskt utsatta områden – Rektorsnätverk och Forskning

Att vara rektor och leda skola i ett socioekonomiskt utsatt område är ett arbete förenat med såväl glädje som stora utmaningar. På ett generellt plan har elever i socioekonomiskt utsatta områden lägre meritvärden än genomsnittet och mer än en tredjedel av eleverna uppnår inte gymnasiebehörighet. Riktat ekonomiskt stöd har visat sig otillräckligt för att förändra detta. Däremot visar forskning att skolans ledning är central för att skapa en stabil och förbättringsinriktad organisation. Forskning om framgångsrika skolor är omfattande men studier som fokuserar hur skolors lokala sammanhang påverkar och formar skolprofessionernas arbete är få.

Projektet Leda skola i socioekonomiskt utsatta områden, som startade 2020, sker i samverkan mellan Göteborgs stad, rektorsutbildningen på Göteborgs universitet och Skolverket. Det huvudsakliga målet är att etablera ett hållbart regionalt nätverk som fungerar stödjande, utmanande, utvecklande och kunskapsgenererande för samtliga deltagande rektorer, grundskoleförvaltningen och rektorsutbildningen på Göteborgs universitet. Ett långsiktigt mål är också att genom samverkan med Skolverket, rektorsutbildningarna i Umeå och Stockholm, samt grundskoleförvaltningarna i Malmö och Stockholm etablera ett nationellt nätverk i samma syfte. Allt arbete riktas ytterst mot elevers likvärdiga tillgång till utbildning av hög kvalitet.

I det regionala nätverksarbetet har en så kallad kärngrupp etablerats, bestående av sex rektorer som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg, två tjänstemän från grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad och fyra forskare från rektorsutbildningen på Göteborgs universitet. Kärngruppen träffas några gånger per termin i syfte att föra kunskapsgenererande dialoger och planera för träffar i den större nätverksgruppen. Den större nätverksgruppen bestående av cirka 25 rektorer i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg, träffas 1-2 heldagar per termin. Också här sker kunskapsgenererande dialoger och andra samtal, liksom inspel från grundskoleförvaltningen, universitetets forskare och andra inbjuda gäster.

Forskarna följer nätverkets arbete och de dialoger som förs där. Systematisk datainsamling sker på olika sätt under hela projektets gång. Syftet med den forskande delen är att fördjupa kunskapen om vad det innebär att som rektor leda skola i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, ett fält där tidigare forskning nära nog helt saknas. Mer specifikt riktas forskningsintresset mot att fördjupa kunskapen om rektorskapets situerade dimensioner, det vill säga hur skolans lokala sammanhang bidrar till att forma rektors arbete, ledarskap och utvecklande av professionellt kunnande. Frågor som fokuseras är:

  • Vad innebär det att vara rektor och leda skola i ett socioekonomiskt utsatt område?
  • Vilken professionell kunskap utvecklar rektorer när de leder skolor i socioekonomiskt utsatta områden?
  • Vilka faktorer framstår som avgörande för att rektor stannar kvar över tid och hanterar de utmaningar som finns?
  • Vad utmärker skolor i utsatta områden som visar positiv utveckling med avseende på elevresultat?
  • Vad förklarar variationer i kvalitet och resultat hos skolor med liknande socialt index?