Länkstig

Levnadsberättelser från 1700-talet transkriberas

Per von Wachenfeldt arbetar under våren inom CDH:s projekt Moravian Lives, där han transkriberar levnadsberättelser skrivna av män och kvinnor som tillhörde herrnhutismen, en religiös inriktning som uppstod på 1700-talet.

Berätta lite om din bakgrund!
– Jag är tidigare lärare och lektor i historia vid Göteborgs universitet. Jag disputerade 2011 på avhandlingen Nådens ordning En studie av västsvensk pietism omkring 1730–1760. I denna undersöker jag hur olika religiösa rörelser under första hälften av 1700-talet går in i och avlöser varandra samtidigt som de befruktar och lägger grunden för 1800-talets väckelserörelser. I studien spelar Nådens ordning – den kristna människans gång genom livet – i form av faser för att tillägna sig tron - en avgörande roll för att förklara hur det religiösa landskapet i Sverige förändrades under 1700-talet.

Berätta om ditt arbete projektet.
– För närvarande arbetar jag med ett projekt kopplat till Centrum för digital humaniora där färdigställandet av webbportalen moravianlives.org svenska del är målsättningen. Det inledande skedet går ut på att digitalisera handskrivna små biografier från 1700-talet skrivna av män och kvinnor tillhörande den religiösa riktning som kallades herrnhutare, och vars bevarade arkiv i Stockholm innehåller ett rikt och många gånger personligt material från mitten av 1700-talet och framåt. I förlängningen är syftet att dessa biografier skall kunna studeras ur en mängd aspekter av forskare inom vitt skilda discipliner. Det primära för egen del är att i den textmassa som biografierna kallade "levnadslopp" utgör, kunna tagga geografiska platser såväl religiösa/teologiska men även vardagliga ord och uttryck använda av dessa människor, för att färdigställa en kollektivbiografi av de som var kopplade till denna religiösa rörelse. En delstudie som jag tillsammans med några kollegor arbetar med försöker att kartlägga herrnhutiska gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden under 1700-talet för att se hur deras pedagogiska verktyg med rötter i herrnhutismen möjliggjorde för dem att bli framgångsrika försäljare – hur förmågan att sälja in ett religiöst budskap även underlättade för dem att i rollen som "knallar" sälja sina varor.