Bild
Nedstämd kvinna med händer i knäet sitter i soffa
Foto: Getty images.
Länkstig

Kraftfull satsning på forskning om bipolär sjukdom

Publicerad

Två forskargrupper vid Göteborgs universitet som båda studerar bipolär sjukdom får en rejäl förstärkning från Vetenskapsrådets tilldelning inom medicin och hälsa. En av grupperna följer upp ett stort antal patienter under lång tid, och den andra genomför avancerad stamcellsforskning som kan ge nya svar om hur sjukdomen uppkommer. Det långsiktiga målet är att bidra till bättre behandlingar.

Totalt får 30 forskare inom medicin och hälsa vid Göteborgs universitet drygt 131 miljoner kronor ur Vetenskapsrådets stora utdelning. De projekt som får medel har en stor spännvidd, och handlar bland annat om de nervceller som reglerar vår aptit, mekanismer bakom njursjukdom, nya behandlingar vid astma och utvecklingen av lungcancer.

Långtidsuppföljning

Bipolär sjukdom drabbar mellan en och tre procent av befolkningen. Sjukdomen går i skov, där sinnesstämningen skiftar från mani, då hjärnan går på högvarv, till depression. Efter att sjukdomen debuterat i vuxen ålder får man leva med en sårbarhet för att insjukna under resten av livet.

Professor Mikael Landén får nio miljoner kronor under fem års tid till två studier om bipolär forskning som han leder. Den ena studien är en uppföljningsstudie som startades 2005 vid St Görans sjukhus i Stockholm, och nu fortsätter i Göteborg. Studien följer drygt 750 patienter med bipolär sjukdom genom livet, för att se vad det är som gör att det går bra för många men betydligt sämre för en del.

Bild
Mikael Landén i läkarkläder
Mikael Landén
Foto: Lisa Thanner

– Omkring hälften av alla som lever med bipolär sjukdom kan leva ett ganska vanligt liv, och klarar att arbeta. Vi har tidigare kunnat se att de som har flest sjukdomsskov inte nödvändigtvis är dem som det går sämst för. Istället är det kognitiva svårigheter som är kopplade till långvarig sjukskrivning, säger Mikael Landén.

Mönstringsprotokoll

Forskargruppen har tidigare kunnat visa att maniska episoder medför en minskning av grå substans i vissa delar av hjärnan. Det har förslagits att denna påverkan också är orsaken bakom de kognitiva svårigheterna, men Mikael Landén tillhör de forskare som misstänker att det kan finnas någon ytterligare underliggande orsak utöver den bipolära sjukdomen:

– Vi planerar att gå tillbaka till patienternas mönstringsprotokoll, från tiden innan de insjuknade i bipolär sjukdom för att se om de kognitiva svårigheterna kan ha förelegat innan sjukdomens debut. I så fall stärks hypotesen att kognitiv dysfunktion inte är en följd av sjukdomen utan en komplicerande faktor, säger Mikael Landén, som också arbetar med omfattande nationella och internationella genetiska studier av bipolär sjukdom.

Backar tillbaka celler

Erik Smedler, ST-läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare knuten till Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine (WCMTM) på Göteborgs universitet, får dels ett etableringsbidrag på sex miljoner kronor och dessutom bidrag för klinisk forskartid på 5,5 miljoner kronor.

I sin forskning omprogrammerar han hudceller tagna av patienter med bipolär sjukdom, som ger honom tillgång till inducerade pluripotenta stamceller (IPS), med bevarade genvariationer för den form av bipolär sjukdom som patienten har. I laboratoriet differentieras sedan dessa stamceller till nervceller.

Bild
Erik Smedler porträtterad i labbet
Erik Smedler
Foto: Johan Wingborg

– Att skapa de inducerade pluripotenta stamcellerna är förhållandevis enkelt, eftersom vi tar hjälp av ett företag som löser det åt oss. Det är utmognadsprocessen i labbet som är det besvärliga. Det tar flera månader, och måste ske med konstant övervakning, berättar Erik Smedler.

I förlängningen kan forskningen identifiera nya mekanismer för behandling av bipolär sjukdom. Proverna kommer från professor Mikael Landéns grupp, som Erik Smedler samarbetar med.

Forskare vid Göteborgs universitet som fick medel från Vetenskapsrådet medicin och hälsa:

Listan kan innehålla fel - för korrekt information hänvisas till Vetenskapsrådet.

Kaj Blennow
Tau patologi vid Alzheimer - att förstå patofysiologin via biomarkörer i blod och likvor
4 800 000 kronor

Johan Bylund
Neutrofila subtyper och parodontal sjukdom
2 400 000 kronor

Chandrasekhar Kanduri
Långt icke-kodande RNA – Att förstå deras koppling till utveckling och hämning av cancertumörer
4 800 000 kronor

Suzanne Dickson
Söka, finna och fånga in våra aptitneuron
4 800 000 kronor

Olov Ekwall
Kliniska och experimentella studier av toleransmekanismer i thymus syftande till att använda thymus som målorgan vid behandling av autoimmuna sjukdomar
4 800 000 kronor

Huamei Forsman
G protein-kopplad receptorers funktion och bas för utveckling av antiinflammatoriska läkemedel
4 800 000 kronor

Claes Gustafsson
Mitokondriell genexpression - basala aspekter och koppling till sjukdom
4 800 000 kronor

Per-Anders Jansson
Galektin-1, fetma och typ 2 diabetes

2 400 000 kronor

Malin E.V. Johansson
En välmående tarm har ett bra fungerande slemskydd producerat av olika bägarceller
3 000 000 kronor

Hannu Kankaanranta
Nästa revolution inom astma: Mot nya terapier för T2-låg astma
4 800 000 kronor

Mikael Landén
Förbättrad prognos vid bipolär sjukdom: en multidisciplinär studie
9 000 000 kronor

Joakim D G Larsson
Underskattade riskfaktorer för mobilisering och överföring av antibotika-resistensgener från miljön till humanpatogener
2 400 000 kronor

Erik Larsson Lekholm
Bestämning av evolutionär historik för neuroendokrina tunntarmstumörer
9 000 000 kronor

Sofia Moverare Skrtic
B4GALNT3 - en specifik regulator av benmetabolism
6 000 000 kronor

Jenny Nyström
Mekanismer bakom debut och progression av kronisk njursjukdom
4 800 000 kronor

Anders Rosengren
Precisionsbehandling av typ 2-diabetes
2 400 000 kronor

Volkan Sayin
Betydelsen av fysiologiskt åldrande och oxidativstress för lungcancerutveckling
4 800 000 kronor

Ingmar Skoog
Psykisk och kognitiv hälsa i relation till funktionsförmåga och kroppslig hälsa hos äldre. Påverkan av ålder, kön, födelsekohort, genetiska, psykologiska, sociala och neurobiologiska faktorer.
4 800 000 kronor

Erik Smedler (Etableringsbidrag)
Kalciumsignalering under neural utveckling vid psykiatrisk sjukdom
6 000 000 kronor

Erik Smedler (bidrag anställning)
Kalciumsignalering under neural utveckling vid psykiatrisk sjukdom
5 550 000 kronor

Lynne Sneddon                          
Användning av analgesi för att förbättra fiskexperiment
2 113 333 kronor

Giovanni Solinas
Definiera återkopplingsslingor mellan Phosphoinositide 3-kinaser (PI3Ks) isoformer och insulin för att utnyttja den fulla potentialen hos PI3K-riktade terapier
4 800 000 kronor

Fredrik Sterky
Att Bygga en Synaps – Betydelsen av Adhesionsreceptorers Intracellulära Signaler och Reglering
4 800 000 kronor

Jan Tack
Matinducerad duodenal immunaktivering: symtomorsakande och behandlingsmål vid funktionell dyspepsi
4 800 000 kronor

Margarita Trobos
Strategier mot antibiotikaresistenta biofilmer vid ortopedisk protesrelaterad infektion
3 000 000 kronor

Astrid von Mentzer (Etableringsbidrag)
6 000 000 kronor
Farliga Escherichia coli-bakterier: en studie om deras evolution och uppkomsten av ny patogena varianter

Lars Westerberg
Autism, oxytocin och sociala interaktioner: Identifiering av neuronala mekanismer och läkemedelskandidater
2 400 000 kronor

Henrik Zetterberg
Biomarkörer för demensorsakande neurodegenerativa sjukdomar
4 800 000 kronor

Changlian Zhu
Inriktning på ferroptos och PANoptos för att förhindra hjärnskada efter intraventrikulär blödning
2 400 000 kronor