Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Ny kunskap för jämlikhet i Norden

Inom ramen för sekretariatets nordiska uppdrag genomförs flera projekt, i samverkan med forskare och experter, för att bidra till ny kunskap och erfarenhetsutbyte om jämlikhet i Norden. Basen för arbetet är NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Sök finansiering: Nordisk Jämställdhetsfond 

Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och nordiska nätverk.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljning av resultat. 

Sök finansiering: Nordisk LGBTI-fond 

Från och med 2021 administrerar NIKK Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på LGBTI-området inom ramen för det strategiska tillägget till det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet och dess prioriteringar. 

Jämställdhetseffekter av covid-19 

Coronapandemin innebär nya utmaningar inom jämställdhetsområdet och Nordens jämställdhetsministrar gick tidigt ut med ett upprop, med krav på åtgärder som förhindrar att coronakrisen blir en jämställdhetskris. Jämställdhetsperspektiv måste beaktas även i kristider. 

Syftet med projektet "Jämställdhetseffekter av covid-19" var att  bidra till det nordiska kunskaps- och erfarenhetsutbytet med anledning av pandemins påverkan på jämställdhet samt att identifiera nordiska aktörer som arbetar med frågorna. Genom att lära av varandra kan de nordiska länderna stå bättre rustade nu och vid kommande kriser.  

Inom ramen för projektet publicerades Jämställdhetseffekter av covid-19 – kunskap och initiativ i Norden. Publikationen sammanställer kunskap och samlar de nordiska ländernas insatser och åtgärder rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa.

NIKK fortsätter att följa och arbeta med frågor som rör pandemins påverkan på jämställdhet under 2021.  

Hatbrott och hatincidenter mot LGBTI-personer i Norden 

Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 har tagit initiativ till ett projekt som fokuserar på hatbrott och hatincidenter riktade mot LGBTI-personer i Norden. Inom ramen för projektet har NIKK fått i uppdrag att kartlägga relevanta strategier och insatser i Norden. Kartläggningen ska bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 

Kartläggningen publiceras i november 2021. 

Unga LGBTI-personers välmående 

I januari 2020 utökades det nordiska samarbete som sker genom Nordiska ministerrådet till att inkludera arbetet för lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden. Under det danska ordförandeskapet i ministerrådet samma år togs initiativ till ett nordiskt projekt som belyser unga LGBTI-personers välmående. Syftet med projektet är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor för unga LGBTI-personer i Norden.  

NIKK har fått i uppdrag att utföra projektet och inom dess ramar producera en rapport. Rapporten ska bestå av två delar, en forskningsöversikt som beskriver vilken kunskap som finns om unga LGBTI-personers välmående i de nordiska länderna och en kartläggning som presenterar ett urval av insatser som görs för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden. 

Rapporten publicerades våren 2021.