Länkstig

Mats Olvmo

Universitetslektor

Institutionen för
geovetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Mats Olvmo

Utbildning och undervisning

Jag studerade naturgeografi och berggrundsgeologi vid Göteborgs Universitet och var klar med min examen (bachelor) 1983. 1989 disputerade jag i naturgeografi. Professor Sten Rudberg var min handledare. Jag innehade forskartjänst 1991 till 1993 varefter jag anställdes som unversitetslektor vid dåvarande Naturgeografiska institutionen. Jag blev utnämnd till docent 2002.

Jag har undervisat i naturgeografi, geografi och geovetenskap. Min huvudsakliga undervisning har varit inom geomorfologi, men under de senaste cirka 15 åren har undervisningen främst skett inom kandidatprogrammet för geografi, vilket ges i samarbete med avdelningen för kulturgeografi vid Unstitutionen för ekonomi och samhälle, GU. På det sättet har undervisningen ibland breddats till att omfatta det samlade geografiämnet. Undervisning i fält i form av exkursioner och fältkurser har alltid legat mig särskilt varmt om hjärtat.

Forskning

Jag har ett brett intresse inom ämnet geomorfologi. Min avhandling (1989) handlade om glaciofluviala kanjoner i Sverige och försökte förklara deras utbredning och bildningssätt. Under 1990-talet kom intresset att riktas mot föristida vittringsjordar, deras karakteristik och geografiska utbredning samt relation till landformer och landformsutveckling, särskilt i södra Sverige.

Utöver det studerade jag och ett par doktorander medelstora berggrundsformer och deras relation till berggrundsstruktur och litologi liksom sambandet mellan glaciala och icke-glaciala landformer och uppskattningar av glacial erosion i den kristallina berggrunden framförallt i Sverige. Forskningen fokuserade på utveckling av små och medelstora landformer i ett långt geologiskt tidsperspektiv.

Ett kännetecken för denna forskning var detaljerat fältarbete och kartläggning av medelstora landformer och arbetet fokuserade på genetisk klassificering av olika berggrundsformer, icke-glaciala såväl som glaciala. Ett viktigt relaterat forskningsområde är strukturmorfologi i olika skalor, t.ex. medelstora glaciala erosionsformer, bergsområden och flodmönster. Sedan början av 1990-talet har min forskning inom berggrundsgeomorfologi skett i samarbete med professor Karna Lidmar-Bergström vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Sedan 2016 har mitt forskningsintresse även kommit att omfatta permafrostlandformer i organiska jordar (palsas) i nordligaste Sverige, och hur permafrosten reagerar på förändringar i klimatet. Forskningen sker i samarbete med kollegor med olika kompetens vid institutionen för geovetenskap vid GU.