Länkstig

GPS400 blir nytt centrum

Publicerad

Rektor har beslutat att omvandla GPS400 (Göteborgskulturer på stan 1621–2021) till GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet under en sexårsperiod. GPS400 blir ett nytt centrum som i samverkan mellan institutioner och externa parter inventerar, digitaliserar, forskar om och tillgängliggör Göteborgs visuella kulturer, kulturarv, kulturbruk och kulturmiljöer.

GPS400 initierades 2016 och utgår från institutionen för kulturvetenskaper med deltagande institutioner från tre andra fakulteter vid Göteborgs universitet – samhällsvetenskapliga, IT och konstnärliga fakulteten – samt institutioner från Chalmers.

Många externa partners

Centrumet har även stöd från nationella och internationella partners inom arkiv-, bibliotek-, och museisektorn, organisationer, myndigheter, civilsamhälle och företag, exempelvis Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Redan idag ingår cirka 30 forskare, vilka i nära samverkan med kolleger och externa parter väcker intresse för och sprider kunskap om Göteborg på visuellt innovativa och demokratiskt medskapande sätt.

– Just nu arbetar GPS400 med flera externt finansierade delprojekt där vi tillsammans med arkiv, bibliotek, museer, myndigheter, företag och allmänhet inventerar, digitaliserar och analyserar visuell kultur. I ett av dem studeras filmens Göteborg under 1900-talet. I ett annat står bilder, tavlor och fotografier av staden under 400 år i fokus, medan ett tredje projekt handlar om det medicinska Göteborgs visuella mediering, säger Mats Jönsson som är föreståndare för GPS400.

– Forskningsresultaten i dessa och andra delprojekt kommer bland annat att presenteras som utställningar vid involverade kultur- och minnesinstitutioner samt via ny digital teknik. Ytterligare projekt pågår redan och det är vår förhoppning att fler kolleger och externa parter efterhand hör av sig angående nya framtida samarbeten.

Utveckla långsiktiga metoder och modeller

Syftet med GPS400 är att utveckla långsiktigt hållbara visuella metoder och modeller för forskning, samverkan och tillgängliggörande som ökar allmänhetens delaktighet i kunskapsproduktion om närmiljöns dåtid, nutid och framtid.

– Det uppnås genom att gemensamt testa hur lokalt förankrad och fakultetsövergripande visuell forskning kan förändras, förnyas och förbättras genom samverkande, digital, hållbar och demokratisk kunskapsproduktion, säger Mats Jönsson.

Det långsiktiga målet är att GPS400 utvecklas till ett permanent centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet, där forskare, tekniker, designers, lärare, studenter, ABM-personal, allmänhet, myndigheter, organisationer och företag tillsammans interagerar och producerar ny, empiriskt verifierbar och långsiktigt hållbar kunskap som är generaliserbar och enkelt applicerbar för andra sammanhang, frågor och platser.

Att GPS400 nu inrättas som centrum tycker Mats Jönsson är väldigt inspirerande.

– Dessutom får ju samverkan nu en än mer framträdande roll inom Göteborgs universitet, vilket jag tror är viktigt för såväl universitet och forskare som för stad och region. Centrumbildningen innebär också att GPS400 kan arbeta utifrån mer långsiktiga perspektiv och en fastare grund, vilket säkert blir en fördel när kolleger från fyra fakulteter vid GU och flera institutioner vid Chalmers tillsammans ska börja samarbeta med externa aktörer för att testa och presentera nya modeller för innovativ samverkan i visuella forskningsprojekt.