Bild
Nya Årstabron i Stockholm byggdes med pigmenterad betong och i en organisk form som var en verklig utmaning för ingenjörerna.
Foto: Sven-Olof Ahlberg
Länkstig

Historisk betong

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Finansiär
Riksantikvarieämbetet

Kort beskrivning

Under de senaste åren har kulturmiljövårdens brist på kunskap om de industriellt framställda byggnadsmaterialen under 1900–talet blivit påtagligt kännbart. Inte minst handlar det om materialet armerad betong. Efterkrigstidens stora byggnadsvolymer har genererat ansenliga mängder objekt varav flera har identifierats som kulturhistoriskt värdefulla. Eftersom en stor del av de anläggningarna nu uppnått gränsen för sin tekniska livslängd; är behovet stort av metoder för identifiering, lokalisering och bedömning av skador samt förslag till åtgärder som inte äventyrar de utpekade värdena.

Armerad betong är ett komplext material, som inte har varit konstant till sin sammansättning och uppbyggnad över tid. För att kulturmiljövården ska kunna ta sig an de aktuella frågorna på ett enat sätt, krävs ett omfattande tvärvetenskapligt grepp för att utveckla ett relevant kunskapsunderlag.

Syftet är att på tvärvetenskaplig grund utarbeta en handbok som avhandlar olika aspekter av bevarandet av konstruktioner i armerad betong. Handboken vänder sig till alla som kommer i kontakt med materialet inom kulturmiljövården. Målet med handboken är höja medvetandegraden och att lyfta nivån inom branschen för att uppnå förbättra kvaliteten i bevarande och underhåll av konstruktioner av armerad betong. 
 

Deltagare

Gunnar Almevik

Sven-Olof Ahlberg

Eva Löfgren