Bild
Emotionssociologi
Länkstig

Emotionssociologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Forskargruppen och dess seminarieserie Emotion Seminar at Gothenburg University (Emogu) startades 2012 och utgör ett nav för forskning med intresse för emotioners roll i sociala interaktioner, beteenden och handlande, i såväl små grupper som i större kollektiva sammanhang och på samhällsnivå. Gruppen engagerar deltagare från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, från andra institutioner på GU, och inte minst nationellt och internationellt. Gruppen är nära kopplad till Europeiska Sociologförbundets forskningsnätverk RN11 Sociology of Emotions.

Emotionssociologi är ett perspektiv och forskningsområde med flervetenskapliga inslag som belyser känslors (emotioners) betydelse i samhället på såväl mikro, meso, som makronivå. Kognition och emotion, tanke och känsla, ses som tätt sammanflätade vilket gör det viktigt att studera och analysera emotioner för att förstå och förklara mänskligt handlande, social beständighet och social förändring.

Om människor inte hade känslor skulle det inte finnas någon drivkraft att agera eller reagera på något i den sociala omgivningen, strukturer skulle inte forma oss och vi skulle heller inte att bry oss om normer, regler eller lagar. Skam (känslan av att de sociala relationerna är fara) och stolthet (känslan av att vara omtyckt och erkänd i de sociala relationerna) kallas ofta master emotions och reglerar både känslouttryck och beteende. Emotioner är alltså en viktig del av varför vi strävar efter vissa mål, ingår i vissa grupper, eller värderar oss själva på olika sätt. I alla sociala sammanhang finns känsloregler (oftast outtalade) som orienterar oss i hur vi bör känna och uttrycka oss. Vi anpassar oss till dessa regler genom olika typer av emotionsarbete eller emotionshantering. I privatlivet och nära relationer spelar emotioner och emotionsarbete en nyckelroll men emotionshantering används också strategiskt inom exempelvis politik, sociala rörelser och arbetsliv.

Vid institutionen bedrivs forskning på emotioners roll i miljörörelsen, i Sveriges domstolar och rättslig praktik, i kärleksrelationer, i myndighetsutövning (t.ex. Försäkringskassan). 

Förutom seminarieserien Emogu bedrivs även undervisning i emotionssociologi på grund och avancerad nivå. Gruppen är regelbundet värd för framstående internationella gästforskare inom forskningsfältet.

Tidskrift

Emogu är en av värdarna för den vetenskapliga tidskriften Emotions and Society.

Doktorandkurs

I samarbete med Köpenhamns universitet och Aalborgs universitet i Danmark ges vartannat år en doktorandkurs i Emotionssociologi. För information om kursen se kursinfo, utbildningsplan, här nedan.

Kursansvarig Sverige Åsa Wettergren. asa.wettergren@socav.gu.se

Kursinformation och engelsk utbildningsplan 7,5 hp

PhD Course Sociology of Emotions - Autumn 2023 (PDF)

Pågående forskningsprojekt

The real rape – the application of Swedish rape laws 1965-2022

Marie Sundströms avhandlingsprojekt förenar sociologi, kriminologi och juridik och fokuserar på att undersöka hur svensk våldtäktslagstiftning har tillämpats från 1965 till 2022. Studien genomförs utifrån ett kombinerat rättsfeministiskt och emotionssociologiskt perspektiv med fokus på hur våldtäktsmyter – föreställningar om kön, sexualitet, den ”riktiga våldtäkten” och det ”riktiga våldtäktsoffret” – kan spåras i rättskällor och domar, och hur de har förändrats över tid. Forskningen finansieras av Brottsoffermyndigheten och är kopplad till forskningsprojektet Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik.

 

Avslutade forskningsprojekt

Emotioner i domstol, VR 2011-1553, 2012-2016.

Att skapa objektivitet. Emotioner i juridiskt beslutsfattande, VR  2017-2019
https://www.gu.se/sociologi-arbetsvetenskap/att-skapa-objektivitet-emotioner-i-juridiskt-beslutsfattande


Depressive Love: A Social Pathology 2016-2018

Emma Engdahl

 https://gup.ub.gu.se/publication/259882 samt https://gup.ub.gu.se/publication/246052

 

Miljörörelsen i en globaliserad värld. Institutionalisering och/eller radikalisering? 

Näthat, emotioner och mediekonvergens (VR 437-2013-326), Karl Malmqvist postdok projekt.
https://www.gu.se/forskning/internationell-postdok-nathat-emotioner-och-mediekonvergens

Bortom scenen : en sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor, 
Danka Miscevic Avhandlingsprojekt (2014) 

Caring (in) diaspora : aging and caring experiences of older Turkish migrants in a Swedish context,
Öncel Naldemirci, Avhandlingsprojekt (2013) 

Forskare
Ulla Björnberg
Sofia Björk
Carl Cassegård
Veronica Grönlund
Christoph Haug
Merete Hellum
Kerstin Jacobsson
Karl Malmqvist
Jesper Petersson
Marie Sundström
Sara Uhnoo
Cathrin Wasshede
Linda Weichselbraun
Åsa Wettergren

Gästforskare
Charlotte Bloch, senior lecturer, Copenhagen University
Helena Flam, Professor, Universität Leipzig
Jack Barbalet, Professor, Australian Catholic University, Melbourne
Terry Maroney, Professor, Vanderbilt University
Sylvia Terpe, PhD, Max Planck Institute for Social Anthropology
Katharina Scherke, Professor, Karl-Franzens-Universität Graz
Deborah Gould, Associate Professor, University of California, Santa Cruz