Göteborgs universitet
Bild
träd
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Utbildning och forskning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar utveckling och Göteborgs universitet har som målsättning att bli ett av Europas ledande universitet inom området. Vid Göteborgs universitet finns Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom miljö och hållbar utveckling och miljöforskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden. Nedan beskriver vi hur arbetet med miljö och hållbar utveckling genomsyrar institutionens verksamhet.

Utbildning

Vi har vid institutionen två processer igång när det gäller hållbarhetsmärkning av program och kurser. Yrkeslärarprogrammet har genomfört en kartläggning av programmets examensmål och kursinnehåll och kopplat detta till olika inslag av miljö och hållbar utveckling som görs inom ramen för de kurser som ges. Arbetet pågår fortfarande under hösten 2021 med målet att erhålla märkning som ett hållbarhetsrelaterat program.

Masterprogrammet International Master in Educational Research (IMER) har under lång tid arbetat systematiskt med programmets kurser för att skapa lärandemål och ett innehåll som relaterar till olika aspekter av hållbar utveckling. Fyra kurser är nu märkta som hållbarhetsrelaterade, dvs minst ett av lärandemålen på respektive kurs uppfyller kriterierna för hållbarhetsrelaterad märkning.

Kontaktpersoner:              

Viceprefekt för utbildning Ilse Hakvoort, (ilse.hakvoort@ped.gu.se)

Proprefekt, Karin Wass (karin.wass@ped.gu.se)

Forskning

IPS har under flera års tid medverkat i SIDA-projektet ”Research Training Partnership Programme in International and Comparative Education”, där hållbarhetsfrågor på global nivå realiseras. Ett flertal forskare vid institutionen har utbildat och handleder 17 etiopiska doktorander. Projektet syftar till att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av en etiopisk nod för komparativa studier vid Addis Abebauniversitetet. Projektet handlar även om att ge stöd till universitetet i att utbilda egna doktorer, att stärka handeldarkompetenser och därigenom den långsiktiga kompetensförsörjningen inom och utanför akademin och därmed också i förlängningen det etiopiska utbildningssystemet.

Se också International & Comparative Education PhD Program Addis Ababa.

Kontaktpersoner:              

Universitetslektor Aimee Lee Haley (aimee.haley@gu.se)

Professor Gun-Britt Wärvik (gun-britt.warvik@ped.gu.se)

Professor Sverker Lindblad (sverker.lindblad@ped.gu.se)

Institutionsarbete

Frågan om hållbarhet är viktig och aktuell när det gäller de inköp som görs. Vid institutionen har vi därför tagit fram en policy för miljömedvetna inköp på alla nivåer. I de fall vi som institution kan påverka de inköp vi gör vill vi också göra det.

Se Policy för miljömedvetna inköp.

Ett viktigt beslut vi tagit är att endast erbjuda vegetariska alternativ vid catering som institutionen upphandlar. Det gäller även konferenser och personalträffar som anordnas av institutionen.

Kontaktperson:

Administrativ chef, André Jawahiri (andre.jawahiri@gu.se)

Aktivitetslista

Institutionens miljö och hållbarhetsarbete fastställs utifrån IPS handlings- och verksamhetsplan och de universitetsgemensamma miljömålen. Det planerade arbetet samlas i en aktivitetslista som följs upp årligen.

Aktivitetslista 2021

Aktivitetslista 2020

Göteborgs universitets miljöhandbok

Samtliga dokument som berör universitetets gemensamma miljöledningsarbete finns samlade i en webbaserad miljöhandbok.

Till miljöhandboken

Miljöberedningsgruppen vid UF

Institutionernas miljöarbete samordnas genom Utbildningsvetenskapliga fakultetens Miljöberedningsgrupp. Här finns ytterligare information om arbete med miljö och hållbar utveckling. Karin Wass är IPS:s representant i gruppen.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens miljöberedningsgrupp