Bild
Illustration forkarutbildning
Länkstig

Toppbetyg för forskarutbildningen vid Institutionen för ekonomi och samhälle

Publicerad

Forskarutbildningen vid Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har en hög kvalitet. Det finns ett tydligt och transparent regelverk med klara hållpunkter som ger struktur och överblickbarhet för såväl doktorander som handledare.

Detta finner Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömargrupp efter att ha granskat forskarutbildningar i Sverige under 2020. De anser vidare att institutionens forskarutbildning har doktorandens lärande i centrum och de handleds av aktiva forskare vilket innebär att de på ett naturligt sätt ingår i en akademisk forskarmiljö.

Eva Thulin, professor i kulturgeografi och forskarutbildningsansvarig vid Institutionen för ekonomi och samhälle, säger;

– Det är mycket glädjande att bedömargruppen finner att institutionens forskarutbildning fungerar väl och att vi kan erbjuda våra doktorander en både stimulerande och trygg lärandemiljö. Jag tycker också att de lyfter ett antal bra och viktiga förslag på områden där vi kan vidareutveckla verksamheten ytterligare och som vi nu redan börjat arbeta med. Det handlar till exempel om att hitta former för att bättre integrera seminarieverksamheten på de olika avdelningarna samt att vidareutveckla arbetet med de individuella studieplanerna så att de blir meningsfulla verktyg för både doktorander och handledare.

Hanterat Corona-pandemin föredömligt

Under 2020 har forskarutbildningen, som så mycket annat, präglats av Coronapandemin. En kris av detta slag innebär en prövning av hur robust en organisation är när det gäller att hantera plötsliga förändringar. UKÄs bedömargrupp uppfattar att institutionen hanterat situationen på ett föredömligt sätt och det har funnits en kapacitet att genomföra nödvändiga åtgärder och restriktioner på ett sätt som i så liten grad som möjligt drabbat doktoranderna.

Gemensamma doktorandseminarier startar våren 2021

Doktoranderna kommer från tre olika avdelningar med skilda ämnen och institutionen vill öka känslan av en institutionstillhörighet och öka integrationen mellan avdelningarna. Dessutom finns från UKÄ önskemål om en högre närvaro av unga forskare vid seminarietillfällena för att bidra till den vetenskapliga lärprocess som en god seminariekultur representerar. Därför kommer nu institutionen från och med januari att starta upp institutionsgemensamma doktorandseminarier.

Mer om UKÄ

Universitetskanslersämbetet granskar, analyserar och utvecklar högskolor och universitet. Läs mer om UKÄs arbete på deras webbsida.