Länkstig

Mer lärarfokus på "hur" än "vad" eleverna redovisar i det multimodala skolarbetet

Publicerad

Att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete med bedömning innebär såväl möjligheter som svårigheter i skolundervisningen. Det visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet.

I sin avhandling belyser Eva Borgfeldt de svårigheter som uppstår i ett multimodalt språk- och kunskapsutvecklande arbete när läraren i bedömningsögonblicket uppmärksammar andra kriterier än de som med stöd av kursplaneanvisningarna i läroplanen formulerats i uppgiften.

Hon gör det genom att analysera de multimodala texter elever producerar som avslutning på ett åtta veckor långt ämnesintegrerat arbete om stenåldern. Arbetet sker med nio- och tioåriga skolelever i en mångkulturell skola, där hälften av eleverna hade annat modersmål än svenska.

Ökad aktualitet

– Även om bedömning av elevers kunskapsutveckling inte är något nytt har betyg och bedömningsfrågor fått ökad aktualitet också för lärare som undervisar yngre elever, säger Eva Borgfeldt.

Hennes analys av elevernas multimodala textproduktioner visar att bild och färg används betydligt mer frekvent än skrift och övriga resurser. Och detta oavsett vilken språklig bakgrund eleverna har.

– Eleverna själva uttalar att de i första hand väljer att rita och färglägga. Däremot har de svårt att förklara vad det innebär att deras lärare ska bedöma deras framställningar, säger hon.

Den aktuella läraren uttalar att hon i likhet med eleverna i första hand tar fasta på bild och färg och i andra hand hur de kompletterar sina illustrationer med skrift när hon bedömer deras meningsskapande.

Svårt väga samman
– Ändå visar det sig att läraren, trots de bästa intentioner, har svårt att väga samman uppgiftens olika delar till en helhet. Problematiken synliggörs när läraren formulerar uppgiftskriterier med avsikten att bedöma vad eleverna lärt sig om stenåldern och i slutändan snarare uttalar sig om hur väl de utfört uppgiften, säger Eva Borgfeldt.

Sammantaget pekar resultaten i hennes de tre delstudier på vikten av att analysera elevers multimodala textproduktioner ur både text-, elev- och lärarperspektiv. Tillsammans kan svaren utgöra viktiga delar i en större helhet som visar på såväl möjligheter som svårigheter med att förena multimodalt språk- och kunskapsutvecklande textarbete i undervisningen, särskilt i samband med bedömning.

– Det finns ett behov av att fortsätta att undersöka och stödja lärares kompetens avseende att formulera, genomföra och också bedöma multimodalt textarbete där elever ges möjlighet till meningsskapande, med fokus på såväl texters innehåll som dess funktion, säger Eva Borgfeldt.

Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/53675

För mer information: Eva Borgfeldt, e-post eva.borgfeldt@gu.se, tel: 0709-744 855

Eva Borgfeldt lägger fram sin avhandling Det kan vara svårt att förklara på rader. Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3 vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
Disputationen äger rum fredagen den 24 november 2017, kl. 13.00 i sal BE 036 Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15. 

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.