Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musikundervisning på vetenskaplig grund

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Christer Larsson. Svensk skollag påbjuder att utbildningen i svenska skolor ska vila på vetenskaplig grund. Min forskning undersöker hur policyarbete som relaterar till denna lagskrivning får inflytande på svenska musiklärares professionalism och professionalisering. Det uppstår t.ex. intressanta spänningar när det gäller implementering av evidensbaserad undervisning i musik utifrån hur vetenskapliga aspekter didaktiskt samexisterar med både konstnärliga och hantverksbaserade dimensioner i musikämnet.

Studien utgörs av en sammanläggningsavhandling med tre artiklar och en kappa. Den första artikeln är publicerad i tidskriften Nordic Journal of Studies in Educational Policy och analyserar hur beskrivningar av forskningsbaserad lärarprofessionalism, i policytexter från Skolverket, konstruerar olika professionella lärarideal.

Den andra artikeln, som är under arbete, analyserar hur texter publicerade av svenska lärarorganisationer beskriver musiklärarpraktik i relation till forskning.

Den tredje artikeln, som befinner sig i ett uppstartsskede, riktar fokus på musiklärare på svenska gymnasieskolor och deras reflektioner kring forskningsbaserad musiklärarprofessionalism. Empirin i den tredje artikeln består av inspelade gruppsamtal som genomförts via videokonferens (på grund av rådande pandemi och reserestriktioner) under vintern/våren 2021. I en framtida kappa är min ambition att syntetisera de tre delstudierna och diskutera hur forskningsbaserad musiklärarprofessionalism iscensätts genom policyarbete på olika arenor, och vilka konsekvenser detta får för musiklärare och musikundervisning i den svenska skolan.

Mitt intresse för forskningsområdet härrör från min egen erfarenhet av musiklärarpraktik, samt från diskussioner med studenter och kollegor under mer än 15 års arbete som musiklärare mestadels på gymnasiet. I augusti 2018 antogs jag som doktorand inom området estetiska uttryckssätt med inriktning mot utbildningsvetenskap. Avhandlingsprojektet syftar till att vara klart under våren 2023.

 

Christer Larsson
Foto: Privat