Bild
Governance
Länkstig

Governance / Social styrning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2000 - pågående
Projektägare
Institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Hur styrs samhällen, organisationer och individer? Detta är i vid bemärkelse den grundläggande frågan för sociologisk forskning om ”governance”. Mer specifikt kan det handla om övergripande frågor rörande såväl globala processer som hur välfärdstaten organiseras på nationell nivå – till exempel vilket inflytande som politik, marknad, civilsamhälle och expertis har. Men det kan också handla om hur organisationers styrs, och hur vi som enskilda individer uppmuntras eller föreskrivs att agera på önskvärda sätt.

En mängd pågående och avslutade forskningsprojekt vid institutionen har anknytning till detta forskningsfält, med fokus på sådant som:

  • Hur globala styrprocesser fungerar i nationella och lokala kontexter. Här finns forskning om maktrelationer i internationellt bistånd till civilsamhällen i det globala Syd, om förhållandet mellan global klimatpolitik och miljörörelsen, samt globala mönster för marknadsstyrning av städer.
  • Hur gränsdragningar görs mellan politik och vetenskap - tex inom klimatpolitik och kärnavfallshantering, och hur och gränser mellan legitima och illegitima intressen/intressenter dras när planerings- och beslutsprocesser breddas till att inkludera stakeholders eller en bredare allmänhet.
  • Hur traditionella välfärdsområden påverkas av införandet av ”New Public Management” och marknadsliknande lösningar – t.ex. inom skolan, arbetsmarknadsåtgärder eller boende för hemlösa.
  • Hur nya styrformer och självregleringar skapas på olika marknader för att upprätthålla förtroende eller skapa förutsättningar för hållbar utveckling, samt hur företag och konsumenter därigenom ges större ansvar för att dessa mål nås.
  • Hur organisationers och professioners verksamheter styrs med hjälp av mål- och uppföljningssystem, vetenskaps- och evidensbaserade kunskapsöversikter, samt normerande standards – t.ex. inom polisen och skolan, vården, personalarbete eller myndighetsutövning.

Exempel på gemensamma böcker producerade inom ramen för denna forskningsriktning vid institutionen är Vetenskapligt medborgarskap (kommande på Studentlitteratur, 2019), Transformations of the Swedish Welfare State – From Social Engineering to Governance? (Palgrave Macmillan 2012), respektive Social kontroll – övervakning, disciplinering och självreglering (Liber 2011). Vid institutionen finns sedan några år även en seminarieserie rubricerad ”Governance/Governmentality” till vilken vi bjuder in externa och interna föreläsare för att presentera forskning och teoretiska perspektiv på området.

Forskare

Mattias Bengtsson
Forskningsintresse: Studerar aktiveringspolitik inom olika policyfält, främst inom arbetsmarknadspolitiken, för att förstå utvecklingen av nya typer av statliga regleringar av relationen mellan arbete och välfärd. 

Micael Björk
Forskningsintresse: Polisarbete, polisens organisation och ledning, gängkriminalitet, social kontroll.

Marie Carlson
Forskningsintresse: 1) Styrning, ”marknadfiering” av välfärdsinstitutioner inom migration och utbildning och dess konsekvenser för profession, organisation och deltagare. 2) Formandet/styrning av medborgare/elever inom policy och utbildningstexter. Projekt (VR) Framtidens medborgare i policy och pedagogiska texter – Exempel från Libanon, Sverige och Turkiet. 

Oskar Engdahl

Ylva Ulfsdotter Eriksson
Forskningsintresse: 1) Hur globala standarders påverkar yrkesgruppen personalvetare i form av styrning av en profession. 2) Hur yrkesvägledningen och de yrkesbeskrivande texter som används där styr och sorterar arbetskraften. 

Denis Frank
Forskningsintresse: Europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer. Hur påverkar den europeiska integrationen det svenska civilsamhället och frivilligorganisationer som arbetar för marginaliserade grupper, t.ex. papperslösa migranter, fattiga människor, hemlösa? 

Christoph Haug

Kerstin Jacobsson

Bengt Larsson
Forskningsintresse: Reglering, självreglering och kontrollfunktioner syftande till att öka förtroende och minska oegentligheter på marknader; Reglering och styrning av professionellas verksamhet (bolagsrevisorer samt handläggning av skuldsaneringsärenden vid Kronofogden).

Cecilia Hansen Löfstrand
Forskningsintresse: Införandet av 'New Public Management' idéer inom offentlig sektor, etablering och styrning av 'kvasi-marknader', vilka bygger på offentlig upphandling av utförare från privat sektor och innebär ett särskilt sätt att tillhandahålla offentlig service (empiriska fall: boende för hemlösa respektive bemannade säkerhetstjänster). Strävanden efter organisatorisk legitimitet på dessa "marknader" bland vinstdrivande företag. 

Jesper Petersson

Linda Soneryd
Forskningsintresse: transnationell miljöstyrning, riskreglering, deltagarexperiment på miljö, vetenskaps- och teknikområdet, ansvarsförskjutningar och individualiserat ansvar på miljöområdet. 

Jon Sunnefjell

Lennart Svensson
Forskningsintresse: Professioner, organisationer och styrning. Förändrade styrformer och professioners relationer till organisationer och brukare i projekten "Det professionella landskapet (FAS)" och "Kunskapsbärarna" (VR). 

Håkan Thörn
Forskningsintresse: Strategier för att styra sociala rörelser och civilsamhällesorganisationer samt omflyttningar i storstäder - och motståndsstrategier i förhållande till detta. Leder tre forskningsprojekt på detta tema 1) styrning av bistånd till civilsamhället i södra Afrika; 2) styrning av urbana rörelser och förhållanden i innerstaden i Danmark och Sverige; 3) styrning av miljöorganisationer och ekologiskt handlande mer generellt.