Bild
Illustration på cancer/kräfta
Foto: E. Palmqvist
Länkstig

Charlotte Palmqvist - Ökad överlevnad vid centraliserad behandling av äggstockscancer

Publicerad

Charlotte Palmqvist disputerade på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet obstetrik och gynekologi

Titel på avhandlingen är: Centralized Ovarian Cancer Care - Complications, Costs and Survival

Länk direkt till avhandlingen

Bild
Foto på Charlotte Palmqvist, överläkare och subspecialist i gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Charlotte Palmqvist, överläkare och subspecialist i gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Foto: Åsa Åkesson

Varje år diagnostiseras 700 kvinnor med äggstockscancer i Sverige1, dödligheten är hög och sjukdomen upptäcks ofta i ett sent skede när den redan är spridd. Men de senaste årtiondena har det skett en omfattande förändring i den kirurgiska behandlingen med ökat fokus på avancerad kirurgi när diagnosen ställts, så kallad primärbehandling. Målet har varit att uppnå makroskopisk tumörfrihet, det vill säga att inte lämna kvar någon för ögat synlig tumör, trots spridd sjukdom.

Ju komplexare kirurgi som utförs desto större kirurgisk erfarenhet krävs, och med avancerad kirurgi ökar risken för komplikationer2. Dessa kan i sin tur leda till fördröjning av uppstarten av den kemoterapi som ges efter kirurgi, och fördröjd start av kemoterapin har visat sig leda till försämrad överlevnad.

– Det senaste decenniets nya avancerade och dyrare cancerbehandlingar har givit ökad överlevnad, men också högre sjukvårdskostnader. Men samhällskostnaden kan å sin sida bli lägre om överlevnaden ökar, om till exempel kostnaden för produktionsbortfall i form av sjukskrivning och för tidig död minskar säger Charlotte Palmqvist, överläkare och subspecialist i gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De flesta kvinnor diagnostiseras i ett framskridet cancerstadium, och nivån på stadium är den starkaste överlevnadsfaktorn (se bild 1 nedan).

Graf över "Relativ överlevnad för äggstockscancer, äggledarcancer och bukhinnecancer beroende på cancer-stadium"
Bild1: Relativ överlevnad för äggstockscancer, äggledarcancer o bukhinnecancer beroende på cancer-stadium (I-IV och X=icke rapporterat stadium), Sverige 2008–2020. Källa: Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer4 (Fig 3, sid 21 i avhandlingen)

Nytt vårdprogram med centraliserad behandling för äggstockscancer
I januari 2011 infördes ett nytt vårdprogram för äggstockscancer3 i Västra sjukvårdsregionen. De största förändringarna var att den avancerade  kirurgin vid primärbehandling av äggstockscancer centraliserades till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att uppstart av kemoterapibehandlingen planerades inom 28 dagar efter kirurgin, med målet att nå 21 dagar.

– Syftet med avhandlingen har varit att studera överlevnad, komplikationer och kostnader vid behandling av äggstockscancer i en befolkning där vården centraliserats. Vi har också studerat vilken typ av komplikationer som uppstår efter dessa komplicerade operationer samt vilka faktorer som påverkar risken för komplikationer. 

Dessutom beräknades kostnaden för äggstockscancer, så kallad cost of illness, i en analys av både direkta sjukvårdskostnader men också kostnaden för produktionsbortfall i form av sjukskrivning och för tidig död.

– Jag ville forska om äggstockscancer eftersom det är den gynekologiska cancerform som har sämst överlevnad. Och det är viktigt att utvärdera de förändringar som görs i behandlingen för att försöka ge de kvinnor som drabbas så optimal vård som möjligt.

Avancerad kirurgi – en bra behandling trots risken för komplikationer
Efter centraliseringen av behandlingarna ökade medianöverlevnaden från 27 till 44 månader, för alla kvinnor med äggstockscancer oavsett vilken behandling de fick. Andelen som blev tumörfria vid operation ökade från 37 till 49 procent och tiden till uppstart av kemoterapi minskade från 36 till 24 dagar, vilket var för sig kan öka överlevnaden enligt tidigare studier.

– Vi kunde visa att både centraliseringen och uppnådd tumörfrihet vid operationen, var för sig, var oberoende faktorer för ökad överlevnad. Vi kunde också visa att allvarliga komplikationer inte verkar påverka genomförandet av kemoterapibehandlingen på gruppnivå. Detta gör att avancerad kirurgi verkar vara en rimlig behandling för många patienter trots risken för komplikationer.

Vidare kunde man visa att över halva sjukdomskostnaden vid äggstockscancer utgörs av produktionsbortfall. Det finns inga tidigare studier på fördelningen av direkta och indirekta kostnader för äggstockscancer i en hel population, så detta är helt ny kunskap.

– Detta gör att även om nya behandlingar som tas fram kan vara kostsamma, så kan dessa ändå leda till en besparing för samhället i längden, detta på grund av ökad överlevnad som minskar produktionsbortfallet.

MER INFORMATION om äggstockscancer

  1. Nationellt kliniskt kunskapsstöd
  2. Komplikationer: Den vanligaste allvarliga komplikationen är vätska i lungsäcken som ger så stora andningsbesvär att vätskan behöver tappas ut, detta är en komplikation som drabbar 4 procent. Näst vanligast är infektioner.
  3. Nationellt vårdprogram för äggstockscancer
  4. Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer - INCA
  5. Länk till 1177
  6. Sahlgrenska Universitetssjukhusets information

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Pernilla Dahm-Kähler
Bihandledare: Mia Johansson och Per Albertsson
Opponent: Christina Fotopoulou, Imperial College, London, UK
Betygsnämnd: Andreas Muth, Ulrika Smed och Hanna Dahlstrand