Länkstig

Annika Linell

Doktorand

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C531

Om Annika Linell

För närvarande är jag samverkansdoktorand vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet. Förutom att bedriva forskningsstudier arbetar jag som utvecklare på avdelningen för kvalitet och utveckling, på förvaltningen för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Som en del av min tjänst är jag även fältarbetare i ett forskningsprojekt mellan Göteborgs Universitet och Kungsbacka kommun. Projektet heter FÖLJUM och syftar till att fördjupa förståelsen för hur olika kunskapstyper; undervisningsmetoder, kollegialitet och dataanalys kan kombineras i praktiken. Ett område som undersöks är hur konkreta utvecklingsprojekt, i skolor och förskolor, utifrån olika kunskapstyper kan utformas samtidigt som det finns en känslighet för lokala förutsättningar och professionella bedömningar.

Jag är utbildad ma/no/tk-lärare och har arbetat som lärare samt skolutveckling sedan 2005. 2016 deltog jag som lärarrepresentant för Kungsbacka kommun i den försöksverksamhet som initierades av Skolforskningsinstitutet i syfte att utpröva samt analysera användandet av systematiska översikter i praktiken. Mitt forskningsintresse har därför kommit att fokusera på att få en djupare förståelse gällande samspelet mellan formalisering och bedömning vid sammanställning av utbildningsvetenskaplig forskning. Detta både utifrån ett historiskt och ett nutida perspektiv. Förutom detta är jag intresserad av statliga skolmyndigheters roll gällande att sammanställa samt sprida forskning. I min forskning använder jag mig av perspektiv från modern vetenskapsteori och teknik- och vetenskapsstudier (STS).

Jag ingår i forskningsgruppen Evidensbasering och vetenskapsteori. Forskningsgruppen arbetar med att stödja verksamheters lärande och tillvaratagande av olika typer av evidens samtidigt som de gör vetenskapsteoretiska analyser av evidensbasering i välfärdspraktiker.

Forskningsintressen

Evidensbasering inom utbildningssektorn, vetenskapsteori, teknik- och vetenskapsstudier, förbättringsvetenskap, metoder för sammanställning av forskning, standardisering.

Samverkan

· Medlem i Skolforskningsinstitutets lärarnätverk

· Ingår i institutionens forskningsgrupp om evidensbasering och vetenskapsteori

· Ingår i forskningsprojektet FÖLJUM med Kungsbacka kommun

· Ingår i det kommunala forskningsinitiativet FLIS (forskande lektorer i skolan) i Kungsbacka kommun