Länkstig

Värde- och perspektivintegrerande organisering av äldreomsorgen?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 000 000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet utforskar hur olika värden och perspektiv kan integreras i ledning och organisering av äldreomsorg. Det övergripande målet är att bidra med kunskap om praktiker, samarbeten och organiseringsmodeller som understöder både äldre brukare och omsorgsarbetares förutsättningar för kapabilitet i vardagen (inflytande, medbestämmande, delaktighet, meningsfullhet). Delstudierna genomförs med fallstudier, enkäter, intervjuer och observationer med chefer, omsorgsarbetare och brukare, i Sverige och Indien.

Publikationer

Dellve L & Wolmesjö M (red) (2016) Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar. Vetenskap för profession 35:2016, Högskolan Borås

SBU (2018) Värdebaserad vård – Kartläggning av kunskapsläget

Gillberg & Dellve. Mot en visare äldreomsorg. Göteborgs Universitet. Gothenburg Studies in Work Sciences  2019:17

Dellve (2018) Arbetsledning och patientsäkerhet. I: Hemsjukvård. Ekstedt (red). Liber

Håkansson & Dellve (2019). Medarbetardrivna brukarriktade innovationer i omsorgsarbetet? Förutsättningar och hinder i implementering av satsning för ökad delaktighet bland medarbetare. Gothenburg Studies in Work Sciences  2019:19

Forskare

Lotta Dellve, projektledare, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Karin Allard, univ lektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Maria Wolmesjö, bitr professor, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Helena Håkansson, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Gillberg, univ lektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Monica Bäck Andersson, univ lektor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Anindo Bhattacharjee, Assistant Professor at Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS)