Länkstig

Sammanhållen vårdkedja; från interventionsstudie till forskning av fullskalig implementering av vårdkedja för sköra äldre personer

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Sammanhållen vårdkedja; från interventionsstudie till forskning av fullskalig implementering av vårdkedja för sköra äldre personer består av två avslutade projekt; Sammanhållen vårdkedja för äldre personer från akutmottagning till eget hem och fullskalig implementering av vårdkedjan.

Syftet var att i projekt 1) skapa en sammanhållen vårdkedja för sköra äldre personer, från akutmottagning ut i det egna hemmet och att i en randomiserad design utvärdera projektet och att i nästa projekt 2) utvärdera effekten av en fullskalig implementering av vårdkedjeprojektet (projekt 1).

Det första projektet avslutades 2016 och implementeringsprojektet avslutades 2019. Fem avhandlingar och cirka 25 artiklar har totalt publicerats inom projekten. Båda projekten beskrivs närmare nedan.

Sammanhållen vårdkedja från akutmottagning till eget boende

Syftet med projektet var att skapa en sammanhållen vårdkedja för sköra äldre personer, från akutmottagning ut i det egna hemmet. Den bedrevs som en kontrollerad randomiserad studie med två studiearmar (1) i kombination med kvalitativ metod.

Projektet har tagit fram arbetssätt för bättre kontinuitet när sköra äldre personer söker akutsjukvård. Resultatet visar effekt på självständighet och självbestämmande. Arbetssättet stödjer äldre personer i eget boende att bibehålla självständighet och självbestämmande. Dessutom visar studien att integrerad vård och omsorg fördubblade chansen att vara självständig i ADL upp till tolv månader i jämförelse med en kontrollgrupp.Således kan interventionen stödja sköra äldre personer att åldras väl hemma, en värdefull nytta både för personerna själva som för samhället i stort (2).

Arbetssättet har inneburit att verksamhet /politiker infört vård och stödsamordnare i kommunen, screening och geriatrisk kompetens på akuten och flyttat vårdplaneringen till personernas egna hem genom att samverka över organisationsgränserna. Fyra avhandlingar och cirka 21 artiklar har publicerats i projektet.

(1) Continuum of care for frail elderly people: Design of a randomized controlled study of a multi-professional and multidimensional intervention targeting frail elderly people. 
Wilhelmson K, Dunér A, Eklund K, Gosman-Hedström G, Blomberg S, Hasson H, Gustafsson H, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S
BMC Geriatr 2011 May;11:24

(2) One-year outcome of frailty indicators and activities of daily living following the randomised controlled trial; "continuum of care for frail older people". 
Eklund K, Wilhelmson K, Gustafsson H, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S.
BMC Geriatr 2013 Jul; 13(1)

Sammanhållen vårdkedja - Från interventionsstudie (RCT) till forskning av fullskalig implementering

Syftet var att utvärdera effekten av en fullskalig implementering av projektet: "Sammanhållen vårdkedja för sköra äldre personer” (75+). Dessutom utvärderas, ur ett personalperspektiv, hur programmet genomförts i de berörda organisationerna och hur genomförandet kan förstås i termer av hindrande och underlättande faktorer i organisationen.

Både kvalitativ och kvantitativ data används för att få förståelse för implementeringsprocessen. Implementering i ”verkligheten”hade effekt på skörhet, självskattad hälsa (3) och livstillfredställelse (4).

Resultaten visar också att det krävs en förbättrad samverkan mellan personal och organisationer för att kunna garantera en väl koordinerad och integrerad vård och delaktighet för sköra äldre personer i utskrivningsprocessen. Bristande kunskap hos personalen hindrade samverkan till förmån för organisatoriska normer, värderingar och professionella gränser. Studien är viktig inte bara för att belysa äldre personers behov av vård och omsorg, och hur detta behov bäst kan tillgodoses, utan också hur man kan införa redan befintlig kunskap i sjukvård och social omsorg.

Resultaten förväntas att optimera genomförandet av framtida komplexa interventioner och leda till en förbättring av vård, stöd och rehabilitering av sköra äldre personer med komplexa behov. En avhandling och fyra artiklar har hittills publicerats i projektet.

3) From Intervention Trial to Full-scale Implementation Research: Positive Tendencies for Frailty and Self-rated Health in Frail Older People.
Hammar, Isabelle & Westgard, Theresa & Eklund, Kajsa & Wilhelmson, Katarina & Dahlin-Ivanoff, Synneve. (2018).
Geriatrics and Gerontology International. 2018. 10.29011/2577-0748. 

4) Effect of a care process programme on frail older people’s life satisfaction.
Berglund H, Gustafsson S, Ottenvall Hammar I, Faronbi J, Dahlin‐Ivanoff S.
Nursing Open. 2019;6:1097–1104.