Göteborgs universitet

Disputationer

Här hittar du de som har disputerat vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession under de senaste åren.

Anne-Marie Cederqvist
Seeing the parts, understanding the whole - A technology education perspective on teaching and learning in processes of analysing and designing programmed technological solutions.
Avhandling i fulltext

Intervju om avhandlingens innehåll med Anne-Marie Cederqvist.

 • Marlene Sjöberg
  Samtal om undervisning i naturvetenskap. Ämnesdidaktisk kollegial utveckling i lärarutbildning och lärarprofession.
  Avhandling i fulltext
 • Lotta Wedman
  The concept concept in mathematics education: A concept analysis
  Avhandling i fulltext
 • Anne Kjellsdotter
  Didactical Considerations in the Digitalized Classroom
  Avhandling i fulltext
 • Kassahun Weldemariam
  Reconfiguring Environmental Sustainability in Early Childhood Education: a Post-anthropocentric Approach
  Avhandling i fulltext
 • Ulf Ryberg
  Att urskilja grafiska aspekter av derivata – hur elevernas möjligheter påverkas av innehållets behandling i undervisningen.
  Avhandling i fulltext
 • Margaretha Häggström
  Estetiska erfarenheter i naturmöten. En fenomenologisk studie av upplevelser av skog, växtlighet och undervisning.
  Avhandling i fulltext

Susanne Staf

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet.

Avhandling i fulltext

Tuula Maunula

Students’ and Teachers’ Jointly Constituted Learning Opportunities. The Case of Linear Equations.

Avhandling i fulltext

Eva Borgfeldt

"Det kan vara svårt att förklara på rader” Perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3.

Avhandling i fulltext

Ola Strandler

Performativa lärarpraktiker

Avhandling i fulltext

Rimma Nyman

Interest and Engagement: Perspectives on Mathematics in the Classroom

Avhandling i fulltext

Katharina Dahlbäck

Svenskämnets estetiska dimensioner- i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar.

Avhandling i fulltext

David Carlsson

Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

Avhandling i fulltext

Catarina Economou

”I svenska två vågar jag prata mer och så”. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

Avhandling i fulltext

Birgitta Berne

Naturvetenskap möter etik: En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik

Avhandling i fulltext

Miranda Rocksén

Reasoning in a science classroom

Avhandling i fulltext

Ilona Rinne

Pedagogisk takt i betygssamtal - En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg

Avhandling i fulltext

Kari-Anne Jørgensen
What is going on out there? – what does it mean for children´s experiences when the kindergarten is moving their everyday activities into the nature – landscapes and its places.

Avhandling i fulltext

Gunnar Hyltegren
Vaghet och vanmakt - 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan.

Avhandling i fulltext

Pernilla Andersson Varga
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala
reproduktionen.

Avhandling i fulltext

Eva Wennås Brante
Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
Opponent: Professor emerita Siv Fischbein

Avhandling i fulltext

Anna-Carin Bredmar
Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet

Avhandling i fulltext

Kristoffer Larsson
Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9.

Avhandling i fulltext

Anna-Lena Lilliestam
Aktör och struktur i historieundervisning. Om utveckling av elevers historiska resonerande.

Avhandling i fulltext

Magnus Levinsson
Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.

Avhandling i fulltext

Annika Lilja
Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev.

Avhandling i fulltext

Ulla Andrén
Self-awareness an self-knowledge in professions: Something we are or a skill we learn.

Avhandlingen i fulltext

Eva West
Undervisning och lärande i naturvetenskap – elevers lärande i relation till en forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa.

Avhandlingen i fulltext

Maria Reis
Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande
Opponent: fil dr Lisen Häggblom, Åbo Akademi, Vasa, Finland

Avhandlingen i fulltext

Åse Hansson
Ansvar för matematiklärande: Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet
Opponent: Professor Johan Lithner, Umeå universitet

Avhandlingen i fulltext

Cecilia Kilhamn
Making Sense of Negative Numbers
Opponent: Lektor Jeppe Skott, Aarhus

Avhandlingen i fulltext 

Angelika Kullberg
What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics

Avhandlingen i fulltext

Två disputerade berättar om sin avhandlingar

Video (2:33)
Margaretha Häggström om undervisning i naturmiljö
Video (3:28)
Kassahun Weldemariam om ett annat sätt att se på hållbar utveckling