Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Retorik, muntlighet och retorikdidaktik för svenskämnena

Kurs
SVE030
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12824
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som redan har en ämneslärarexamen eller motsvarande i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk och som undervisar i de ämnena på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen, och som vill fortbilda dig ämnesteoretiskt och -didaktiskt. Kursen tar upp nutida forskning om skolelevers muntlighet, om retorik i allmänhet och om förmågan att kunna ta sig an muntliga texter. Kursen går på full distans så du behöver inte komma till Göteborg för att vara med.

Om utbildningen

Vilka förutsättningar ges eleverna inom skolämnena svenska och svenska som andraspråk i fråga om att utvecklas i muntlighet och retoriskt kunnande? Elevers utveckling av muntliga och retoriska färdigheter har traditionellt inte haft en framträdande roll i fortbildningssammanhang i jämförelse med läsförståelse och skrivande. Kursen syftar till att fylla detta tomrum och fokuserar de muntliga färdigheterna i svenskämnenas undervisning. Detta är kursen för dig som vill kunna hitta synergier i arbetet med elevers muntliga och skriftliga utveckling och vill utveckla din arsenal av didaktiska verktyg i undervisning och bedömning som rör retorik och elevers muntliga färdigheter. En stor del av kursens kunskapsutveckling sker i samtal om kursinnehållet och i utbyte av erfarenheter med kollegor från andra skolor. Den presenterar den senaste forskningen inom områdena muntlig färdighet, didaktik och retorikdidaktik, såväl internationell som nationell. Frågor om muntligheten som mål och medel i svenskundervisningen problematiseras didaktiskt. Kursen avslutas med att deltagarna i sina egna klassrum genomför en mindre retorikdidaktisk intervention och redovisar resultatet på ett seminarium.

Moment 1 - Retorikdidaktiska perspektiv (2,5hp) Momentet handlar om förhållandet mellan elevers muntlighet i skolan, retorik, didaktik och retorikdidaktik så som dessa områden framträder i ett urval av aktuell litteratur. Muntlig framställning och muntlighet i ämnena svenska och svenska som andraspråk diskuteras i vid bemärkelse i relation till läroplaner och undervisningsplanering.

Moment 2 - Begrepp och modeller för analys, undervisning och bedömning (2,5hp) Momentet tar upp begrepp och modeller för analys och bedömning av retoriska situationer med hjälp av retoriska och didaktiska redskap. Momentet bygger bland annat på olika retoriska undervisningsfall som utvärderas och diskuteras.

Moment 3 - Praktisk tillämpning av begrepp och modeller (2,5hp) Momentet innebär att studenten med utgångspunkt i innehållet i moment 2 och 3 planerar och prövar undervisningsmoment med fokus på elevers muntliga färdigheter i det egna klassrummet. I momentet ingår också att studenten med hjälp av kursens teoretiska begrepp didaktiskt utvärderar sitt eget och andra studenters undervisningsmoment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Ämneslärarexamen (eller motsvarande) med minst 90 hp svenska. I de fall ämnet är delat mellan de båda disciplinerna/huvudämnena Litteraturvetenskap och Svenska språket ska fördelningen mellan dessa vara i huvudsak jämn. (Kombinationen 60 hp litteratur och 30 hp svenska anses på GU vara jämn.) Eller: Ämneslärarexamen (eller motsvarande) med minst 45 hp svenska som andraspråk.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Du kan kombinera den här kursen med två andra i vårt utbud: Grammatikdidaktik för svenskämnet (enbart för dig med examen i ämnet svenska) och Litteracitet, skrivande och skrivdidaktik för svenskämnena. Fler kurser är under uppbyggnad och kan så småningom ge utökad behörighet för dig som behöver det.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen genomförs via lärplattform med digitala interaktionsalternativ samt i sin avslutande fas som ett självständigt (handlett) undervisningsprojekt på vetenskaplig grund. Studenten måste för det avslutande momentets skull ha tillgång till undervisning i egen klass i svenskämnet eller ämnet svenska som andraspråk, alt. kunna genomföra undervisning i någon kollegas klass. Det innebär i praktiken undervisning i slutet av terminen.