Länkstig

Martina Wyszynska Johansson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 347
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Martina Wyszynska Johansson

Fil.dr i pedagogik och Fil.lic i pedagogiskt arbete, legitimerad gymnasielärare

Jag disputerade i pedagogik med avhandlingen Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training: Navigating by feedback (2018). I avhandlingen undersöker jag elevers erfarenhet av att formas till yrkespersoner, deras ”yrkespersonsblivande” genom att delta i återkopplingsprocesser. I min licentiatuppsats Gymnasieungdomars erfarenheter av hur yrkeslärande bedöms (2015) fokuserar jag på bedömning av yrkeskunnande ur elevperspektiv. Utbildning
Jag undervisar i flera kurser inom yrkeslärarprogrammet. Kunskapsbedömning och yrkeslärares didaktiska progression, i synnerhet inom verksamhetsförlagd utbildning är två särskilda utbildningsintressen. Dessutom undervisar jag i kandidatprogrammet i pedagogik samt kurser om vuxnas lärande. Jag handleder examensarbeten.
Samverkan
I samverkansuppdraget fokuserar jag på kollegialt lärande i relation till undervisning, arbetsplatsförlagt lärande i gymnasiala yrkesutbildningar samt att föra samman den campusförlagda- och verksamhetsförlagda delen av högskoleutbildning.
Forskning
Mitt forskningsintresse är dialog mellan två tanketraditioner om lärprocesser, läroplansteori (curriculum theory) och kontinental Didaktik. Jag intresserar mig för hur kunskap och kunskapsbegreppet rekontextualiseras i institutionaliserade pedagogiska praktiker. Vad händer när kunskap rör sig både horisontellt och vertikalt? När lärprocesser grundas på de deltagandes erfarenheter från olika lärmiljöer, t ex skola och arbetsplats, uppstår behov av att forma hybrida läroplansmodeller. Min primära forskningsmiljö är Pedagogik och Politik (PoP), Skolutveckling och Ledarskap (SKUL) och Kollegiet för yrkeskunnande.
Ledning
Jag är programledare för Nordiskt Masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning (NoMiA) för perioden 2021-01-01 till 2023-12-31.

Nyckelord: vocational becoming, assessment, curriculum theory, Didaktik