Länkstig

Gunilla Almered Olsson

Benämning saknas

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C316b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Gunilla Almered Olsson

Professor i humanekologi, Göteborgs universitet sedan 2007. Gästprofessor i miljövetenskap, Karlstads universitet, 2001-2003 och vid samma universitet, Edbergprofessor, 2001, ”hedersprofessur för tvärvetenskapligt arbete som överbryggar samhällsvetenskap och naturvetenskap inom ramen för hållbar utveckling och naturresurshushållning”. Under 17 år arbetade jag som lektor och docent i växtekologi vid Norges universitet för vetenskap och teknik, NTNU, Trondheim, Norge, 1990-2007. Doktorerade i växtekologi vid Lunds universitet, 1984. Under perioden 1989-2001 arbetade jag också för svenska myndigheter och för FNs miljömyndighet (UNEP), Nairobi, med biologisk mångfald och jordbrukslandskap. Är sedan 1994 medlem av Sveriges Vetenskapliga Råd för Biologisk Mångfald med inriktning på temaområdena Hållbart nyttjande; Jordbrukslandskap och Traditionell kunskap. Jag är medförfattare till forskningsöversikterna för United Nations Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) som utges under 2018-19.

Forskningsområde Mitt forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. Jag har deltagit i och lett ett antal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med ovanstående inriktning i Europa och Afrika, bland annat i Madagaskar, Uganda, Tanzania och Elfenbenskusten. Mitt tvärvetenskapliga forskningssamarbete (ekologi, arkeologi, miljöhistoria, geografi, antropologi) har pågått sedan 1984. Exempel på samarbete är megaprojektet The cultural landscape during 6000 in Sweden  samt flera EU-projekt. I projekten BioScene EU FRP5; SECOA EU FRP 7 undersöktes jordbrukets strukturomvandlingar, effekter av jordbruk på biologisk mångfald och människors försörjnings- och livsmiljöer i europeiska bergsområden, städer vid kustområden med klimatproblematik. Forskningsprojektet EU-ERANET RETHINK, Rethinking the link between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources, rör hållbar matproduktion i Europa (14 länder) där den svenska gruppen fokuserar på markanvändningsfrågor, matproduktion och ekosystemtjänster i tätortsnära områden, specifikt Hisingen i Göteborg. Akademiska aktiviteter I min akademiska verksamhet finns undervisning på alla nivåer, alltmer med tonvikt på hållbarhetsfrågor kring mat, klimat och användning av naturresurser. Bland doktorand- och masterkurser kan nämnas:

Jag har handlett 12 doktorander och 40 masterexamensstudenter vid Lunds universitet, NTNU-Trondheim, universiteten i Antananarivo, Dar es Salaam, Butare, Karlstad och Göteborg. Jag är opponent och extern examinator för doktorsavhandlingar vid ett antal universitet i Skandinavien, extern sakkunnig vid tillsättning av akademiska universitetstjänster, expertutvärdering av tvärvetenskapliga miljöforskningsansökningar i EU, Sverige och flera EU-länder samt för miljöforskningscentra inom EU, samt referee för ett 15-tal internationella vetenskapliga tidskrifter.

Nuvarande verksamhet Nuvarande forskning och aktivism rör matsystemen och matsäkerhet som överbryggar klyftan mellan stad och land och som ger direkta länkar till globala hållbarhetsfrågor och till omställningsarbete. Det innefattar hållbar användning av naturresurser, biologisk mångfald, klimatfrågan, rättvisedimensioner och global solidaritet. Jag arbetar inom den transdisciplinära forskningsplattformen Mistra Urban Futures med matsystemfrågor och samarbetar med forskare i Cape Town, Sydafrika, Kisumu, Kenya och Sheffield, UK. Matsystemfrågorna leder vägen till Omställning för hållbarhet Jag är initiativtagare och ledare för nätverket Urban Mat – som förenar matsystemaktiviteter inom forskning, förvaltning och praktik inom Göteborgsregionen. Arbetar också i Omställningsrörelsen via det lokala nätverket Omställning Kungälv där mitt fokus är klimat och matsystemfrågor.

Ett annat viktigt intresseområde är människa-natur-temat, om naturanvändning, ansvar, förvaltning, rättvisa och värdedimensioner. Denna laddade fråga är direkt relaterad till mat, klimat och Omställning till en hållbar framtid. Deltar i den offentliga debatten om dessa frågor genom artiklar i dagspressen och populärvetenskapliga föredrag. Sitter i Naturskyddsföreningens expertråd.