Länkstig

Annika Härenstam

Om Annika Härenstam

Bakgrund 1980 Psykologexamen, Göteborgs universitet 1981 Socialstyrelsens psykologlegitimation 1989 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm 1995 Specialistkompetens i arbetslivets psykologi 2004 Docent i psykologi, Folkhälsovetenskapliga institutionen, Karolinska Institutet 2006 Professor i Arbetsorganisation, Arbetslivsinstitutet 2007 Professor i Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet 2010- 2015 Styrelseledamot i Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap 2015 Professor emerita, Göteborgs universitet Verksam på deltid sedan hösten 2015 vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Forskningsintresse Forskningen handlar om organisationsförändringar och förändrade arbetsförhållanden för kvinnor och män och om styrning, ledarskap och arbetsvillkor särskilt i offentliga organisationer. Genusperspektiv och metodutveckling för arbetslivsforskning är andra intresseområden. Jag har lett flera större forsknings- och metodutvecklingsprojekt, bl a MOA-projektet (Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och män). Det handlade om metoder och forskningsansatser för att studera och analysera kvinnors och mäns arbetsvillkor och studier av organisatoriska förhållanden och förändringar, dvs analyser av data på flera nivåer. Jag var ansvarig för den svenska delen av ett EU projekt: MEADOW (Measuring the Dynamics of Organization and Work, 6:e ramprogrammet). Här utvecklades riktlinjer och metoder för jämförande studier av konsekvenser av organisatoriska förändringar och dess ekonomiska och sociala konsekvenser. Andra senare projekt har handlat om sociala relationer i arbetslivet.

Under senare år var jag projektledare för CHEFiOS –projektet (Organisatoriska förutsättningar för chefskap, goda jobb och effektiv verksamhet i kommuner) och ett projekt om chefsrörlighet. CHEFiOS är ett survey-feedback interventionsprojekt av 28 kommunala förvaltningar inom utbildning, vård-omsorg och teknisk service. Vi använde 4 olika kartläggningsinstrument, återkopplar till ledningsgrupperna som sedan med processtöd arbetar med förändringar under ett år. Därefter gjordes eftermätningar i de sex interventionsförvaltningarna och de 22 jämförelseförvaltningarna. Lärande och förändringsprocesser studerades och analyserades. Projektet som avslutades 2015 syftade till kunskap om hinder och möjligheter att genomföra organisationsförändringar för att förbättra arbetsvillkor och verksamhet och till metodkunskap som kan överföras till andra kommuner.

Jag är också aktiv i ett forskarnätverk: LOK (Ledarskap och organisatorisk komplexitet) där vi bland annat skriver en antologi. Jag har också varit involverad i att bygga upp ett nätverk i Sverige och Indien om forskning av maktstrukturer, ledarskap, jämställdhet, arbetsvillkor och hälsa.

Ett forskningsprojekt jag medverkar i nu handlar om organisatoriska värden och attraktivt arbete för chefer i fyra olika könade branscher, en jämförande studie av ett 40-tal organisationer i Indien och lika många i Sverige.

Samverkan Jag är ofta anlitad föreläsare för chefer och HR experter särskilt i offentlig sektor. CHEFiOS projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i nära samverkan med kommuner och Västra Götalandsregionen vilket innebär mycket kontakter med offentliga myndigheter och fackliga organisationer. Jag har också uppdrag t ex vid Arbetsmiljöverket i frågor som rör genus och metodfrågor i arbetsmiljöområdet.

Handledning av doktorander (1999-2014) Malin Josephson, behavioral scientist, Dissertation 1999 at the Department for Public Health, Karolinska Institute ”Work factors and musculoskeletal disorders - An epidemiological approach on female nursing personnel”.

Gunnel Ahlberg-Hultén, behavioral scientist. Dissertation 1999 at the Department of Psychology, Stockholm university.”Demand-control within health care work”.

Ola Leijon, physiotherapist. Dissertation 2006 at the Department for Public Health, Karolinska Institute”Exposure assessment - gender and context, and target groups for prevention of neck/shoulder and low back pain”.

Per Wiklund, psychologist. Dissertation 2007 at the Department for Public Health, Karolinska Institutet. ”Kampen om människovärdet. Om identitet och självbild i ett föränderligt arbetsliv”.

Chatrine Höckertin, sociologist. Dissertation 2007 at the Department of Sociology, Umeå university. ”Organisational characteristics and psychosocial working conditions in different forms of ownership”.

Gun Johansson, sociologist. Dissertation 2007 at the Department for Public Health, Karolinska Institutet ”The illness flexibility model and sickness absence”.

Kerstin Waldenström, behavioral scientist. Dissertation 2007 at the Department for Public Health, Karolinska Institutet ”Externally assessed psychosocial work characteristics . – A methodological approach to explore how work characteristics are created, related to self-reports and to mental illness”.

John Ylander, Dissertation 2009. School of Business, Economy and Law, University of Gothenburg. “Constructive Management. Synchronizing relations in change“

Malin Bolin, Dissertation 2009 at the Department of Sociology, Umeå university. ”The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health”.

Jennie Haraldson, Dissertation 2010 at the Department of Work Science, University of Gothenburg. “ Det ska ju var lite äventyr”. Styrning av svensk forskarutbildning utifrån reformen 1998”.

Sara Thomée, Dissertation 2012 at the Department of Occupational and Environmental Medicine, University of Gothenburg. Information and communication technology use and symptoms of depressions, sleep disturbances and stress among young adults.

Lisa Björk, Dissertation 2013 at the Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg. Contextualizing managerial work in local government organizations.

Mia Söderberg, Dissertation 2014 the Department of Occupational and Environmental Medicine, University of Gothenburg. Psychosocial work conditions - cardiovascular disease, perceptions and reactive behavior.

Pågående handledning av doktorander Linda Corin, doctoral student at the Department of Work Science, University of Gothenburg. Job demands and job resources and consequences for managerial sustainability in the public sector.

Annette Nylund, doctoral student at the Department of Industrial Economics and Management, INDEK, Division of Work Science, School of Industrial Engineering and Management at the Royal Institute of Technology, KTH. “Hur tillväxt teori respektive managementteori mäter arbetsorganisation som stödjer lärande och utveckling i företag. ”

Publikationslista