Göteborgs universitet
Bild
Forskarskola - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik
Forskarskola - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik
Länkstig

Forskarskolan har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamma forskaren. Den omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra 5-veckors­kurser om vardera 7,5 hp under två år. Under förutsättning att doktoranden blir godkänd på samtliga delkurser, ger Sahlgrenska akademin dispens från den obligatoriska introduktionskursen och övriga kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin.

De fyra delkurserna bygger på varandra. De två första koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering av kliniska studier. Delkurserna ges samma tid varje år: delkurs 1 på våren, delkurs 2 på hösten, delkurs 3 nästföljande vår och delkurs 4 följande höst. Utbildningsprogram­met ska följas i sin helhet för att det ska gälla som ersättning för Sahlgrenska akademins doktorandkurser, men i mån av plats kan delkurserna läsas som enstaka kurs under förutsättning att den studerande uppfyller förkunskapskraven.

Forskarskolan Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik

Bland de personer som är kliniskt verksamma och vill börja en forskarutbildning, väljer de flesta att bli halvtids-doktorander, vilket innebär att de ägnar sig åt avhandlings­arbetet vid sidan av den kliniska verksamheten. Att kombinera dessa två arbeten är ofta svårt tidsmässigt, där det kliniska schemat har prioritet. Inte sällan har doktoranden också svårt att få forskningstid beviljad av kliniken.

I forskarutbildningen på Sahlgrenska Akademin (SA) krävs, utöver den vetenskapliga produktionen, att doktoranden ska genomgå forskarutbildningskurser för 30 högskole­poäng. Kurserna kan sökas från 1–21 oktober året innan vårens kurser. Detta skapar problem för den kliniskt verksamma doktoranden, för vilken det kliniska arbetsschemat läggs långt tidigare, vilket innebär att doktoranden inte kan ta ledigt från sin ordinarie tjänst. 

På de forskarutbildningskurser som ges vid SA deltar alla typer av forskarstuderande. Detta bidrar i och för sig till en blandning av olika erfarenheter som kan delas, men ett fokus på klinisk forskning är inte alltid tillräckligt för att den kliniskt verksamma forskaren ska kunna tillgodogöra sig allt den behöver kunna. Många kliniska doktorander upplever att de inte delar erfarenheter med övriga studenter eller att undervisningen inte är anpassad till deras forskningsområden och metoder.

Den kliniska doktoranden saknar ofta en naturlig forskningsmiljö, där seniora forskare och andra doktorander träffas och delar med sig av erfarenheter. Detta beror delvis på det faktum att de arbetar kliniskt och då vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning där det inte finns tid eller utrymme för annat är det kliniska arbetet. Det beror också på att deras handledare oftast också är kliniskt verksamma och liten tid ges för handledning och intellektuellt utbyte. Vidare är ofta klinisk forskning till sin natur sådan att den sker på kliniken och dess patienter, till skillnad mot exempelvis experimentell forskning som sker på ett laboratorium där flera forskare arbetar tillsammans. Att vistas i en intellek­tuell forskningsmiljö är oerhört viktigt för att en doktorand ska kunna utvecklas.

Läkar- eller vårdgärning baseras på evidensbaserad medicin eller beprövad erfarenhet. För att använda sig av evidensbaserad medicin måste man förstå den vetenskapliga processen och kunna tillgodogöra sig den senaste forskningen. Därför är det viktigt att en viss del av de som arbetar kliniskt har genomgått forskarutbildning samt bedriver egen forskning. Dessvärre är andelen kliniskt verksamma som genomgår forskarutbild­ningen låg.

Under forskarutbildningen ska studenten få den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna bli en självständig forskare. Den vetenskapliga processen innefattar ett teoretiskt och ett praktiskt kunnande i forskningsmetodik, statistik, vetenskapsteori, etik, samt om datainsamlingsprocessen.

Utifrån dessa fakta och förutsättningar genomfördes uppdraget att utforma ett forskarutbildningsprogram anpassat till kliniskt verksamma doktorander inom Västra Götalandsregionen. Sedan 2011 ges ”Forskarskolan Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik” vid Sahlgrenska akademin.

Till vårterminen 2022 påbörjar den tolvte kullen studenter Forskarskolan. Ungefär hundratrettio doktorander har genomgått och avslutat skolan och 44 doktorander är under utbildning.

Skolans pedagogiska koncept

Den kliniska forskarskolan baseras på ett helt nytt koncept för forskarutbildning för läkare. Konceptet togs fram av professor Anders Ekbom vid Karolinska Institutet. I och med att nivån i skolan anpassas till kunskaperna hos en kliniker, kan vissa moment sammanpressas. Skolan ersätter de obligatoriska baskurserna. Sammanpressningen frigör utrymme som används till att ge grundliga färdigheter, förutom förståelse, för modern epidemiologisk teori och biostatistik. Detta ger studenten den metodkompetens som behövs för att tolka och bedriva modern klinisk forskning – speciellt när behandlings­effekter adresseras utanför den klassiska läkemedelsprövningen. Genom att de fyra femveckorsperioderna är schemalagda i förväg nås logistisk enkelhet. Vid Sahlgrenska Akademin bygger all undervisning i Kliniska Forskarskolan på en pedagogisk idé (stegmodellen) för att förstå modern klinisk forskning och biostatistik. Således kan den Kliniska Forskarskolan vid Sahlgrenska Akademin ses som en vidareutveckling av konceptet vid Karolinska Institutet.

Viktiga fördelar med Kliniska Forskarskolan

 • Helt fokuserad klinisk forskning
 • Inriktad på färdigheter och förståelse
 • Sammanbunden av en pedagogisk idé (stegmodellen för epidemiologisk teori)
 • Innefattar de obligatoriska momenten i baskurserna
 • Utgår från klinikers kunskapsnivå och frigör därmed utrymme som används till att utveckla färdigheter
 • Anpassad till den kliniska doktorandens förutsättningar och behov
 • Övningar innefattar arbete som annars ingår i avhandlingsarbetet
 • Skolan innebär en extern revision och inspiration till projekten i avhandlingen
 • Logistiskt enkel, de 20 veckorna förutbestämda, en enda ansökan
 • Sammanhållen grupp under 20 veckor skapar nätverk som gynnar forskning och klinik

Skolans övergripande målsättning

Att ge den kliniskt verksamma forskarstudenten en gedigen teoretisk grund för att kunna initiera, genomföra och tolka modern klinisk forskning. Med klinisk forskning menas i detta sammanhang all forskning som adresserar behandlingseffekter, speciellt i ett sammanhang utanför en klassisk läkemedelsprövning. Klinisk forskning innefattar även klinisk grundforskning som ger förståelse för sjukdomars kliniska manifestationer, kliniska förlopp och patientens upplevelse av sjukdom och behandling.

Kursblock

De fyra delkurserna bygger på varandra och sammanbinds av en pedagogisk modell för modern klinisk epidemiologisk teori. De kunskaper och färdigheter som inhämtas under delkurs 1 ligger till grund för de kunskaper och färdigheter som inhämtas under delkurs 2 och så vidare.  De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering av kliniska studier.

De fyra delkurserna bygger på varandra sammanbinds av en pedagogisk modell för modern klinisk epidemiologisk teori
Ovan: De fyra delkurserna

Kursplan för alla fyra delkurserna, var god se pdf-fil längst ner på denna sida.

Kurstider

Studierna är heltidsstudier under följande tider:

Delkurs 1: 5 veckor med start vecka 10. Lov: grundskolans påsklov*
Delkurs 2: 5 veckor med start vecka 40. Lov: grundskolans höstlov*

Delkurs 3: 5 veckor med start vecka 2.
Delkurs 4: 5 veckor med start vecka 42. Lov: grundskolans höstlov*

*Kursernas placering i tid anpassas efter när skolloven inträffar, påsklov (olika från år till år) och höstlov (vecka 44). Starten av kurserna är alltid den som anges ovan.

Behörighet och ansökan

Behörighet till forskarskolan har den som redan i dag är antagen till utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, alternativt antas senast 2 månader före starten av delkurs 1.

För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se länken till Medarbetarportalen

Urval

Urval till forskarskolan sker genom

 • den sökandes meriter
 • den sökandes kliniska verksamhet inom Västra Götalandsregionen och övrig svensk sjukvård
 • den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom exempelvis en vetenskaplig artikel, kliniska riktlinjer, en uppsats eller ett examensarbete
 • vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans hos den sökandes pågående (eller föreslagna) vetenskapliga projekt

Ansökan VT 2023

Preliminär antagning för VT 2023 är den 5 september 2022. Ansökan ställs före den 27 augusti 2022 till forskarskolan@rccvast.se med kopia till maria.hedelin@gu.se. Nedan ser du vilka dokument som ska bifogas ansökan.

Antagning sker med brasklappen att även en formell ansökan görs enligt Sahlgrenska akademins kurskatalog under perioden 1-21 oktober. Den preliminära antagningen gör det möjligt för dig att söka tjänstledighet för studier från din kliniska tjänst då många tjänstescheman sätts sex månader i förväg

Du hittar mer information, kurskatalog, formell ansökan och ansökningstider på Sahlgrenska Akademins webbsida, se länk till Medarbetarportalen

Utöver ansökan i kurskatalogen ska även följande dokument (i pdf-format) skickas för den preliminära antagningen:

 • CV
 • forskningsplan (max 3 sidor)
 • motivering (varför du vill bli antagen till denna forskarskola)
 • intyg från handledare som styrker din lämplighet för och behov av forskarskolan
 • intyg från verksamhetschef att du får ledigt under de veckor kursen pågår
 • för att kunna bli examinerad på forskarkurser behöver du vara antagen till forskarutbildningen (registrerad doktorand). Om du inte är antagen doktorand, skicka in ett intyg från handledare att registrering till forskarutbildning kommer att ske, så att du är antagen senast 2 månader för kursstart.

Kursplan

Se PDF-fil nedan.

 

Den 9 september firades äntligen Forskarskolans tioårsjubileum

Bild
Mingel vid forskarskolans tioårsjubileum
Mingel vid forskarskolans tioårsjubileum
Foto: Annia Garcia

Den 9 september firade äntligen forskarskolan sitt tioårsjubileum, något fördröjdt på grund av pandemin. Glada tidigare kursare och föreläsare fick nu chans att träffas, fira och lyssna på intressanta föreläsningar, samt nätverka och diskutera forskning

Så här såg programet ut (pdf, nytt fönster)

Läs mer om jubileet på RCC-västs webbplats

Logga kliniska forskarskolan
Forskarskolans logga är en gåva från avgångsklassen 2014 och ritad av Jakob Ricken, son till en av kursdeltagarna.

Kontaktuppgifter

Ansvarig institution - Kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin

Kursledare:
Maria Hedelin, docent i epidemiologi
E-post: maria.hedelin@gu.se 
Telefon: 070-740 18 58

Kursadministratör:
Annia Garcia
E-post: forskarskolan@gu.se
Telefon: 076-618 57 88

Examinator:
Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiolog
E-post: ola.bratt@gu.se

Om forskarskolan

Den Kliniska Forskarskolan är ett samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). Den finansieras av Västra sjukvårdsregionen och Cancerfonden.

Länk till Regionalt cancercentrum  väst