Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Artikel I: Namn och sammansättning

I.1. Namnet skall vara Seniorakademien vid Göteborgs Universitet, förkortat SAGU, skall organisatoriskt vara en ideell förening verksam inom Göteborgs universitets intressesfär.

I.2. Sällskapet, som icke skall vara vinstgivande, skall som aktiva medlemmar ha forskare och lärare med tidigare eller nuvarande vetenskaplig verksamhet vid universitet/högskolor i Göteborg.

Artikel II: Ändamål

Sällskapets ändamål är att stimulera pensionerade forskare och lärare till aktivt deltagande i akademiska aktiviteter där deras kunskap och erfarenhet kan gagna forskning och undervisning vid Göteborgs universitet och högskolor samt att deltaga i utåtriktas forskningsinformation.

Artikel III: Medlemmar

III. l. Aktiva medlemmar
Aktiv medlem kan envar bli som har dokumenterad forsknings- och undervisningserfarenhet på högskole/universitetsnivå. Dessa medlemmar skall ha rösträtt och kunna ingå i sällskapets styrelse. Antalet medlemmar skall icke vara begränsat. Medlemskap kan erhållas efter anmälan till styrelsen.

III.2. Stödjande medlemskap
Stödjande medlemskap erbjudes organisationer, inklusive kommersiella sådana, som är intresserade i sällskapets mål och aktiviteter. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå, men väl associeras, i sällskapets styrelse och kan ingå i kommittéer och liknande.
Organisationsmedlemmar, om önskar deltaga i sällskapets förhandlingar och ingå i kommittéer eller liknande kan ansöka om associerat medlemskap.

Artikel IV: Utträde och uteslutning

IV:1 Utträde
Medlem som önskar utträda ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsens sekreterare, som beviljar utträde.

IV.2. Förlust av medlemskap
Medlem som skadar föreningens intressen kan, efter beslut på årsmöte, uteslutas.

Artikel V: Sällskapets styrelse, kommittéer, revisorer, delegater, valberedning, mandatperioder, plikter, årsmöte

V.1. I sällskapet skall finnas en styrelse, eventuella delegater till andra organisationer, revisorer samt en valberedning. Redaktör för sällskapets eventuella medlemsblad eller liknande samt dess hemsida utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.

V.2. Sällskapets styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt en ytterligare styrelsemedlem. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.
Till styrelsen associeras medlemmar efter behov utan begränsning i antal. Associationen görs av styrelsen.

V.3. Revisorer
Två revisorer utses bland aktiva medlemmar eller representanter för stödjande medlemmar.

V.4. Valberedning
Efter förslag från styrelsen utses tre aktiva medlemmar utanför sällskapets styrelse till en valberedning. Valberedningen utser ordförande/sammankallande i sin grupp.

V.5. Delegater
Delegater skall å styrelsens vägnar representera sällskapets intressen i nationella och internationella organisationer.

V.6. Mandatperioder
Samtliga styrelseposter, valberedningen, revisorer, samt nationella och internationella delegater utses vid årsmötet och väljes för två år utan begränsning i antal omval. Mandatperioden börjar vid slutet av det årsmöte vid vilket val sker.
Eventuella vikarierande medlemmar fullföljer ordinarie innehavares mandatperiod.

V.7. Plikter
Styrelseordföranden leder sällskapets aktiviteter. Ordföranden skall å ämbetets vägnar vara medlem i alla kommittéer, inklusive ad hoc kommittéer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst fyra ledamöter gör framställning härom.

Ordföranden och skattmästaren äger var för sig rätt att teckna sällskapets ekonomiska handlingar.

Sekreteraren skall föra protokoll över sällskapets aktiviteter. Sekreteraren skall göra en lista över sällskapets medlemmar med adress, e-postadress, telefon- och faxnummer. Sekreteraren skall föra sällskapets korrespondens och bevara all skriftväxling till och från sällskapet. I sällskapets namn upprättade handlingar och skrivelser skall undertecknas av ordföranden eller sekreteraren. Sekreteraren skall meddela nya medlemmar deras upptagande i sällskapet.

Styrelsen tillser att årsmötesprotokoll tillställes medlemmarna per e-post (i förekommande fall med vanlig post) samt läggs ut på hemsidan.

Skattmästaren skall sköta sällskapets ekonomi. In- och utbetalningsrätten är delegerad från styrelsen. Han skall ha en komplett bokföring för sällskapet och skall framlägga en bokslutsrapport vid årsmötet. Vid årsmötet skall också budgeten presenteras för följande räkenskapsår.

Två revisorer skall kontrollera sällskapets ekonomiska transaktioner och skall revidera bokslutet före det årsmötet, vid vilket ansvarsfrihet skall beviljas.

Valberedningen skall i samråd med styrelsen upprätta förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet.

Sällskapet skall årligen avhålla minst ett möte, årsmötet. Tid och plats föreslås av styrelsen.
Kallelse och föredragningslista för möten skall genom styelsens försorg presenteras senast två veckor före mötet per e-post (eller i förekommande fall med vanlig post):

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet
6. Val av styrelse
7. Val av eventuella delegater till andra organisationer
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Arbetsordning och budget för det kommande året
11. Årsavgiftens storlek
12. Övriga föreningsärenden

Artikel VI: Ekonomi och avgifter

VI.1. Det fiskala året omfattar tiden från ett årsmötes början till nästa årsmötes början.

VI.2. Avgifterna för medlemmarna föreslås av styrelsen och bestäms av årsmötet.

VI.3. Medlemsavgifter skall betalas i januari varje år och skall täcka närmast följande kalenderår.

VI.4. Medlemmar, som inte har betalt sin avgift inom tre månader av det nya kalenderåret får uppgift härom av skattmästaren och meddelas också att medlemskapet upphör den 30 juni samma år, om avgiften inte betalas.

Artikel VII: Votering

VII.1. Votering skall ske öppet om sluten votering inte begärs av någon medlem eller av styrelsen. Motivering till begäran om sluten votering behöver icke ges. En enkel majoritet av de närvarande är tillräcklig för beslut, utom beträffande stadgeändringar och upplösning av sällskapet. Vid lika röstetal avgörs val till poster genom lottning, medan i andra frågor den mening som biträdes av ordföranden gäller.

VII.2. Votering per post kan utföras om styrelsen anser detta nödvändigt.

Artikel VIII: Stadgeändringar

Förslag till stadgeändringar skall insändas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Ändringsförslaget och styrelsens yttrande däröver skall sändas ut tillsammans med föredragningslista för det möte vid vilket voteringen skall ske. Stadgarna kan ändras vid årsmötet genom votering med 2/3-majoritet av de medlemmar som är närvarande under förutsättning att minst hälften av medlemmarna är med på mötet. Om den senare förutsättningen inte är uppfylld, kan den vilande stadgeändringen slutgiltigt fastställas om 2/3-majoritet av de närvarande röstar för detta vid det följande årsmötet.

Artikel IX: Upplösning av sällskapet

IX.1. Sällskapet stiftas för obegränsad tid. Dess upplösning kan endast bestämmas av årsmötet med 2/3-majoritet, när minst hälften av medlemmarna är närvarande. Upplösningen kan bestämmas genom poströstning med 2/3-majoritet av dem som svarar.

IX.2. Om sällskapet upplöses skall alla tillgångar, inklusive behållning i rena pengar och arkiv, i första hand övergå till Göteborgs universitet.