Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Therese Bäckman

Om Therese Bäckman

Jag har juris doktorsexamen i ämnet offentlig rätt och forskar kring bl.a. gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet - för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS.

Varje år fattas ett stort antal gynnande beslut om insatser enligt SoL och LSS för människor med funktionsnedsättning. Det handlar exempelvis om insatser i form av boendestöd eller insatser i form av särskilt boende. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft är en allmän förvaltningsrättslig princip som innebär att ett gynnande beslut enligt SoL och LSS inte kan ändras eller återkallas. Sedan den enskilde har fått kännedom om beslutet kan han/hon känna trygghet och rättssäkerhet i att det aktuella beslutet kommer att bestå. Annorlunda uttryckt kan den enskilde känna trygghet i att hans/hennes beslut om hemtjänst eller särskilt boende inte kan ändras eller återkallas. I samband med kommunernas handläggning och beslutsfattande om insatser för människor med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS aktualiseras frågor om den enskildes rättssäkerhet.

I min avhandling undersöker jag om människor med funktionsnedsättning tillförsäkras rättssäkerhet genom principen om gynnande besluts negativa rättskraft inom rättsområdena SoL och LSS. Undersökningen visar hur principen om gynnande besluts negativa rättskraft kan betraktas som en viktig rättssäkerhetsgaranti, ur ett teoretiskt perspektiv. I den faktiska tillämpningen agerar kommunerna emellertid aktivt i syfte att göra undantag från principen och kringgå densamma. I praktiken kan den enskilde inte känna trygghet i att det beslut som han/hon har beviljats kommer att fortsätta gälla. Detta innebär, i förhållande till tidigare forskning om rättssäkerhetsproblem för människor med funktionsnedsättning, att bilden av vilka rättssäkerhetsproblem som förekommer i samband med tillämpningen av SoL och LSS måste kompletteras med problemet att principen om gynnande besluts negativa rättskraft inte fungerar som en rättssäkerhetsgaranti i den faktiska tillämpningen.

Min forskning har delvis finansierats av Vårdalinstitutet, ett samarbete mellan bl.a. Lunds universitet och Göteborgs universitet. Vårdalinstitutet är en nationell miljö för forskning och utveckling inom vård- och omsorgsområdet i nära samverkan mellan universiteten och huvudmännen för vård och omsorg.

Jag förordnades av regeringen som sekreterare för SOU 2014:91, Betänkande om Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet (Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet, SOU2014:91, Stockholm 2014)

Jag undervisar i ämnet förvaltningsrätt på juristprogrammet och i ämnet socialrätt på socionomprogrammet.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • offentligrätt, socialrätt, förvaltningsrätt

Undervisningsområden

  • offentligrätt, socialrätt, förvaltningsrätt

Utvalda publikationer

Socialtjänstens ansvar för personer med funktionsnedsättning
Bäckman, Therese
Elisabeth Eneroth (red.), Juridik för socialt arbete, 2:a upplagan, Malmö : Gleerups Utbildning AB, s. 211-240, 2014

Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS
Bäckman, Therese

Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen - ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning
Bäckman, Therese
Förvaltningsrättslig tidskrift, FT 2018 3, 2018

Förändringar i rätten till personlig assistans - en fråga om rättsäkerhet och välfärdsstatens gränser
Bäckman, Therese
i Erhag, T., Levinder, P. & Lind, A-S. (Red.) (2018). Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, Liber, s. 320-342, 2018

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)
Bäckman, Therese

The rights of the elderly in Sweden.
Bäckman, Therese
World Human Rights Cities Forum 2017, Gwangju South Korea, 2017