Bild
GPCC:s seminarium på Kvalitetsmässan 2022, från vänster: Hanna Gyllensten, Emma Forsgren, Maria Taranger och Axel Wolf.
Från vänster: Hanna Gyllensten, Emma Forsgren, Maria Taranger och Axel Wolf.
Foto: Jeanette Tenggren Durkan
Länkstig

Kvalitet gemensamt tema när GPCC medverkade på två konferenser samtidigt

GPCC fanns på plats när två konferenser på temat kvalitet gick av stapeln samtidigt på Svenska mässan. Forskare från GPCC samtalade med besökare vid ett informationsbord på vardera konferens, samt höll ett välbesökt seminarium.

Första veckan i maj deltog GPCC i två konferenser på temat kvalitet som pågick samtidigt på Svenska mässan i Göteborg. Det var Kvalitetsmässan och Sahlgrenska universitetssjukhusets Kvalitetsdagar. På båda konferenser hade GPCC ett utställningsbord med informationsmaterial, bland annat en helt ny broschyr med en uppdaterad sammanställning av forskningsresultat från GPCC och verktyg som har tagits fram. Forskare från GPCC bemannade borden och hade många intressanta samtal med konferensernas besökare.

Seminarium: Personcentrerad omställning pågår!

Onsdagen 4 maj höll GPCC ett välbesökt seminarium ”Personcentrerad omställning pågår!” på Kvalitetsmässans Vård- & Hälsa-scen (bilderna som visades finns längre ner under faktarutan). I seminariet deltog ett tvärprofessionellt team bestående av Maria Taranger, överläkare och chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Emma Forsgren, logoped och forskare på GPCC och Hanna Gyllensten, apotekare och forskare på GPCC. Moderator var Axel Wolf sjuksköterska och forskare på GPCC. (Även Håkan Hedman, patientrepresentant och ordförande i Njurförbundet och GPCC:s personråd skulle ha deltagit, men fick förhinder.)

Seminariets tema och innehåll hade valts med anledning av att personcentrerad nära vård och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp nu införs i hela landet. Panelen delade med sig av kunskap, erfarenheter och verktyg som kan vara till hjälp i omställningen.

Snacka ihop er och skriv ner vårdplanen

Bild
Maria Taranger förklarar sin intervjuguide, ett verktyg för personcentrering.
Maria Taranger förklarar sin intervjuguide, ett verktyg för personcentrering.
Foto: Jeanette Tenggren Durkan

Maria Taranger förespråkade att ”snacka ihop sig” i vårdteamet så tidigt som möjligt i ett vårdförlopp, och att göra en vårdplan tillsammans med patienten och att se till att skriva ner denna. Hon framhöll också vikten av att följa upp hur personcentrerat man arbetar på enheten genom att regelbundet fråga en grupp patienter om de känner sig delaktiga, vad delaktighet innebär för dem och om de har fått vara med att ta fram en vårdplan. Den information som kommer fram när patienten involveras på ett personcentrerat sätt är ovärderlig och till stor nytta i vårdplaneringen och vården av patienten, berättade Maria Taranger.

Hanna Gyllensten redogjorde för de olika typer av kvalitetsindikatorer och mått som kan påvisa om vården varit personcentrerad, som bland annat Socialstyrelsen nu håller på att utveckla. Även patientenkäten skulle kunna innehålla fler frågor kring personcentrerad vård, menade hon.

Öppna frågor viktiga i och utanför fyrkantiga journalsystem

Maria Taranger rapporterade att det finns underlag för att upprätta personlig vårdplan i Sahlgrenska universitetssjukhusets journalsystem Melior. Där finns också förslag på inledande öppna frågor, såsom ”Vad är viktigt för dig?”. Panelen diskuterade sedan problematiken kring den fyrkantighet som olika journal- och rapporteringssystem medför, och Maria Taranger var noga med att poängtera att personcentrerad vård kräver mer utrymme för personlig kontakt än vad som normalt kan uppnås utifrån dessa olika system. Denna kontakt måste, menade Maria, bygga på en tillit till att personalen kan detta själva. Hanna Gyllensten påpekade att olika verksamheter kan behöva utveckla lokala mått, då inte allt kan rymmas i nationella system, som exempelvis de nationella kvalitetsindikatorerna.

Praktiknära verktyg för implementering av personcentrerad vård

Emma Forsgren lyfte två praktiknära verktyg som tagits fram av GPCC, och som är gratis och tillgängliga för alla som vill att använda. Det är PCV-spelet, en gratis spel-app där man på egen hand kan reflektera kring och lära sig mer om personcentrerad vård och Medmänniska, ett gratis verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård som utförs i grupp på en arbetsplats. Axel Wolf lyfte även fram den europeiska standarden Patientmedverkan i hälso- och sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård. Syftet med standarden, som finns gratis tillgänglig att läsa on-line i Sverige, är att underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård.

Bild
Katarina Allerby och Emma Forsgren, GPCC samtalar med besökare i GPCC:s monter på Kvalitetsmässan.
Katarina Allerby och Emma Forsgren, GPCC samtalar med besökare i GPCC:s monter på Kvalitetsmässan.
Foto: Jeanette Tenggren Durkan