Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (28:27)
Regionala timmertraditioner - workshop oktober 2014
Bild
Länkstig

Regionala timmertraditioner

Trots en tusenårig tradition är kunskapen om knuttimrade hus nästan obefintlig inom byggbranschen. I Hantverkslaboratoriets projekt Regionala timmertraditioner har de timrade husen och hantverket undersökts på ett nytt sätt. Resultatet är kunskapsunderlag för kulturmiljövården, timmerutbildningar och lärlingssituationer.

Levande hantverkskunskaper

Projektet Regionala timmertraditioner bestod av två delar. Regionala timmertraditioner (2012-2014) syftade till att identifiera, analysera och dokumentera ett urval särpräglade svenska timmerhantverkstraditioner från norr till söder. Undersökningen tog utgångspunkt i tidigare byggnadsforskning men framförallt i levande hantverkskunskaper. Avsikten var att ge förståelse för timringsteknikens både särskiljande och gemensamma kunskapsinnehåll.

Två projekt - en skrift

Arbetet med De nordsvenska timmerhusens konstruktion har gått ut på att bearbeta, komplettera och sammanställa tidigare (1999-2002) genomförda undersökningar av timmerbyggnader i de fem nordsvenska länen. Undersökningarna gjordes i ett projekt för nätverket Nordsvenskt träbyggande och syftade till att ta fram kunskapsunderlag för kulturhistoriska och tekniska bedömningar vid vård och restaurering av traditionella nordsvenska timmerbyggnader.

De två projekten har sammanställts i skriften Timmerbyggnader: Tematiska undersökningar av traditionella timringsmetoder med Göran Andersson som författare. 

Djupgående analyser

Det tillvägagångssätt som använts under projektarbetet innebär att hantverkare, antikvarier och arkitekter gemensamt utför byggnadsundersökningar i fält. Istället för breda inventeringar görs djupgående analyser av enskilda timmerbyggnader, som omsorgsfullt valts ut med ledning av en tydligt formulerad forskningsfråga. Metodiken överbryggar glappet mellan teori och praktik.

Rekonstruerande försök

Metodiken innebär också att undersökningarna av timmerhusen, hur de fungerar och varför de ser ut som de gör, prövas i rekonstruerande försök. Vad innebär det att timra på det här sättet, med den här knuten och de här verktygen? På vilket sätt skiljer sig timringen i nordligaste och sydligaste Sverige? Att praktiskt återskapa de historiska föremålen ger annan slags information än den ensidigt intellektuella analysen. Att sammanföra tanke och kroppsliga sinnen i görandeprocesser där materialen omvandlas till produkter är en hantverklig forskningsmetodik.

Göran Andersson  är bebyggelseantikvarie med lång erfarenhet av arbete inom kulturmiljövården. Han var initiativtagare till Timmerdraget – centrum för traditionellt timmerbyggande 1999-2006. Numera arbetar Göran Andersson som universitetslektor vid Institutionen för Kulturvård i Mariestad och Göteborg.

Bilden visar omslaget till boken Timmerbyggnader