Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socialpedagogik och social mobilisering

Kurs
SQ5175
Avancerad nivå
25 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27965
Ansökan stängd

Kort om kursen

Övergripande tema för denna kurs är förståelsen av hur exkluderings- och marginaliseringsprocesser i samhället utmanar den sociala sammanhållningen och hur detta påverkar förutsättningarna för ett social hållbart samhälle. Det socialpedagogiska och mobiliserande sociala arbetet syftar till att motverka processer av detta slag, och istället främja social inkludering och integration.

Om utbildningen

Teoretiska och begreppsmässiga perspektiv med nära anknytning till den socialpedagogiska och socialt mobiliserande traditionerna, och som tas upp på kursen, är till exempel samhälls¬arbete, norm¬kritisk peda-go¬gik, sociala rörelser, empowerment, delaktighet, prevention, pro¬motion, dialogpeda¬gogik och miljöterapi. Andra centrala begrepp är intersektionalitet, motstånd, diskrimi¬nering, iden¬titet och makt kopplat till bland annat kön, ålder, klass och etnicitet.

Ett minst lika viktigt fokus under kursen är att belysa hur ett praktiskt socialpedagogiskt och mobilise¬rande socialt arbete kan gå till – både innanför och utanför myndighetssfä¬ren. Under gästföre¬läsningar, workshops och studiebesök ges exempel på olika typer av verksamheter och arbets¬metoder, så som socialpedagogiskt, förebyggande och uppsökande socialt arbete, socialt arbete i projektform, arbete med självhjälpsgrupper, medskapande metoder med mera.

Mobiliseringsarbete och socialpedagogiskt förhållningssätt är centralt också i hur det sociala arbe¬tet definieras i internationella överenskommelser. För att förtydliga denna koppling innehåller kursen även delar som fokuserar socialt mobiliseringsarbete ur ett globalt perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

De teorier och metoder som behandlas på kursen är användbara inom alla former av socialt arbete, men eftersom det finns en betoning på förändringsarbete knyter den särskilt väl an till olika former av samhällsarbete, socialpedagogiskt arbete, projektarbete i olika former samt uppsökande, förebyggande och främjande socialt arbete. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är strukturerad runt ett antal teman. Vissa större teman behandlas återkommande under kursen, medan andra tas upp under en mer sammanhängande tidsperiod.
Basen för flertalet teman utgörs av föreläsningar och kurslitteratur. I övrigt är de strukturerade på delvis olika sätt. I några ingår till exempel gästföreläsningar och workshops, och i vissa seminarier. Avsikten med seminarierna/workshops (examinerande moment) är att du som student, tillsammans med övriga studenter och seminarieledare, skall få möjlighet att reflektera över de teorier, begrepp och metoder som behandlas i litteraturen och på kursen i övrigt. På kursen genomförs också ett projektarbete i grupp utifrån ett tema som studenterna själva väljer. Kursen avslutas med en skriftlig individuell hemtentamen.