Länkstig

Reformationens teologi

Kurs
RT2319
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Under reformationstiden kom teologin att i grunden förändras, med
genomgripande konsekvenser både för den teologiska traditionen och för
samhällsutvecklingen.

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig
i ett antal tongivande reformationsteologiska verk, från olika
kyrkotraditioner, som speglar den här utvecklingen. Genom att läsa och
diskutera övar vi förståelsen för den reformatoriska teologins centrala
frågeställningar och specifika karaktär.

Vi lägger också särskilt vikt
vid att förstå den nyorientering i sättet att arbeta teologiskt som
uppstår i och med reformationen och som fortsätter att vara relevant
idag.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten