Länkstig

Ojämlikhet, kris och naturkatastrofer

Kurs
US1221
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27225
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en översikt över olika perspektiv på ojämlikhet: hur vi förstår och definierar ojämlikhet, hur ojämlikhet reproduceras samt vilka åtgärder som kan vidtas för att adressera ojämlikhet. Mer specifikt utforskar kursen hur samhällelig ojämlikhet tar sig uttryck genom att studera kriser och katastrofer då sådana akuta situationer blottlägger ojämlikhet av olika slag.

Under kursen lägger vi särskild vikt vid kriser utlösta av klimatrelaterade naturkatastrofer såsom översvämningar, torka och stormar. Dessa framställs ofta som renodlade naturfenomen trots att deras orsaker i själva verket är starkt relaterade till mänskliga och sociala faktorer. Dessa händelser är präglade av osäkerhet där beslut måste fattas snabbt. I relation till dessa katastrofer sätts frågor om sårbarhet och resiliens i centrum, vilka i sin tur är relaterade till frågor om ojämlikhet; vem som helst kan drabbas av en katastrof, men vissa människor lever under mersårbara förhållanden (och drabbas allvarligare) än andra.

Katastrofer, som blir allt viktigare att förstå och adressera eftersom de är resultat av ohållbara former av utveckling och klimatförändringar och bristande anpassning, är med andra ord händelser som kan lära oss något om social ojämlikhet, dess intersektionella sammansättning samt hur vi kan arbeta förebyggande. Under kursen får du öva dig i att bedriva tillämpad forskning genom att skriva en utvärdering av en katastrofinsats.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kärnkurs om 15 högskolepoäng i Globala utvecklingsstudier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Politik, Makt och Motstånd, 15 hp (SU1211) om du vill läsa Globala utvecklingsstudier under en hel termin.

Efter studierna

Kursen ger dig kunskaper om hur kriser och katastrofer hänger ihop med ojämlikhet, och den utgör en bra komponent i en utbildning där du ämnar jobba med lokala såväl som globala miljö- och utvecklings- och klimatutmaningar.