Länkstig

Masterprogrammet i Kriminologi

Program
S2KRI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1A75C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i kriminologi vid Göteborgs universitet leder fram till en masterexamen i kriminologi. Programmet omfattar 120 högskolepoäng motsvarande fyra terminers heltidsstudier.

Om utbildningen

Masterprogrammet i kriminologi riktar sig till dig som vill få fördjupad kunskap om varför människor begår och utsätts för brott, förstå vilka åtgärder som är lämpliga för att hindra brottslighetens uppkomst och skadeverkningar samt kunna tillämpa kriminologisk kunskap i praktiskt arbete. Programmet är särskilt lämpligt för dig som vill kunna arbeta med brottsförebyggande verksamhet, trygghet och säkerhet samt planerings-, utrednings- och utvärderingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet behandlar brott och åtgärder i bred bemärkelse och berör drogmissbruk, social utslagning, konflikter och ohälsa. Programmet är därför även lämpligt för dig som vill kunna ge ett kriminologiskt perspektiv på konflikthantering, arbetsmiljö- och hälsoarbete, personalplanering eller organisationsutveckling. Att lära sig integrera kunskap om hur brottsdeltagande, utsatthet för brott och åtgärdsarbete hänger samman och förstå hur relationer mellan individuella livsöden, lokala livsvillkor och globala skeenden kan se ut är centrala inslag i programmet.

Programstruktur och innehåll

År 1
Höstterminen
KR2103 Kartläggning av brott och otrygghet - omfattning, struktur och förändring (15 hp)
SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp)

Vårterminen
KR2201 Aktuell kriminologisk teoribildning (15 hp)
KR2202 Åtgärder mot brott - teoretiska och praktiska perspektiv (15 hp)

År 2
Höstterminen
KR2104 Samverkan och organisering på det rättsliga fältet (15 hp)
SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) alt SF2324 Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare (15 hp)

Vårterminen
KR2500 Examensarbete för master i kriminologi (30 hp)

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig att antas till masterprogrammet i kriminologi är den som har uppnått fordringarna för kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 hp i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna för socionomexamen, lärarexamen (minst 180 hp) eller juristexamen, och har godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 hp. Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Svenska B/Svenska 3 och Engelska B /Engelska 6, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Masterprogrammet i kriminologi är en generell utbildning som ger samhällsvetenskaplig kompetens att arbeta med utredningar, utvärderingar, analyser, säkerhetsarbete och planering inom myndigheter och offentlig förvaltning. Du tränar dig att förstå hur kriminologisk kunskap kan komma till praktisk användning till exempel genom arbete med brottsförebyggande verksamhet inom såväl  privat näringsliv, ideellt föreningsarbete, inom organisationer eller på uppdrag av kommuner. Programmet förbereder också för studier på forskarutbildningsnivå i kriminologi eller sociologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Upplägget innebär att du som programstudent får en gedigen skolning i såväl det kriminologiska ämnesområdet som i forskningsmetod. Dina förutsättningar att kunna anlägga olika perspektiv på kriminologiskt relevanta problem blir därmed goda. Genom att inkludera kurser i både kvalitativa forskningsmetoder och statistisk analys i programmet realiseras vår uppfattning att breda, fördjupade och praktiskt orienterade kunskaper i metod är av särskilt stor betydelse för att du på sikt skall kunna fungera väl på arbetsmarknaden, själv kunna genomföra och ta till dig resultat från kvalificerat utrednings-, analys och utvecklingsarbete av skilda slag.

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler