Länkstig

Att läsa idéhistoriens klassiker

Kurs
IL2113
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12258
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen tar sin utgångspunkt i närläsningar av utvalda verk som ingående granskas med hjälp av olika perspektiv och läsarter. Vi rör oss mellan verkens säregna begreppsvärldar och de historiska perioder och intellektuella miljöer inom ramen för vilka de har tagit form och artikulerats. Även genealogiska förankringar och framåtblickande inflytelselinjer lyfts fram, liksom förbindelsen mellan verk och författarskap.

Genom en sådan dialektisk analys av relationen mellan texter och deras olika historiska, kulturella och biografiska kontexter tillhandahåller kursen verktyg för att kritiskt reflektera kring begreppsliga strukturer i skärningspunkten mellan historicitet och aktualitet. I detta sammanhang fördjupas också reflektionen kring vad det är som gör ett verk till en "klassiker", hur detta begrepp kan förstås och på vilka sätt det hänger samman med kanonbildning inom humanvetenskaperna i allmänhet och inom idéhistoria i synnerhet.

Makt- och genuskritiska perspektiv anläggs. Kursen har stark forskningsanknytning, vilket avspeglar sig i valet av verk.

Höstterminen 2021 utgår vi ifrån Platons Staten.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Tillsammans med ytterligare kurser i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå kan kursen ingå i en magister- eller masterexamen i ämnet. Den kan också läsas som ett komplement till studier i andra ämnen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten