Göteborgs universitet
Bild
Universitetets huvudbyggnad.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Utlysning: Doktorandtjänster

Nu utlyser Statsvetenskapliga institutionen upp till sju doktorandtjänster. Samtliga är heltidsfinansierade för fyra år och placerade vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag är 3 februari 2023.

Ansökan

Ansökan sker online och är öppen mellan 5 december 2022 och 3 februari 2023. Tillträde till de aktuella tjänsterna sker den 1 september 2023.

Förkunskapskrav

I forskarutbildningens allmänna studieplan hittar du bland annat grundläggande förkunskapskrav.

Läs mer i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng, pdf.

Utformning av projektskiss

Projektskissen ska vara en översikt av det avhandlingsprojekt du vill arbeta med, så som du ser det idag.

Följande punkter bör tas upp i skissen:

1. Titel och en kort sammanfattning av planen (sammanfattning ska vara ca 250 ord).

2. En kort introduktion till det forskningsproblem som du vill undersöka, där du bland annat beskriver varför den fråga du tar upp är relevant.

3. Den specifika forskningsfråga som ditt avhandlingsprojekt ska behandla.

4. En kort översikt av tidigare forskning på området.

5. En beskrivning av det teoretiska ramverk som du planerar att använda, där bland annat de centrala begreppen preciseras så långt det är möjligt.

6. En beskrivning av undersökningens upplägg och metodmässiga överväganden. I de fall då det är applicerbart bör de viktigaste variablerna specificeras och operationaliseras, och du bör formulera antaganden om relationen mellan dem.

7. En beskrivning om hur ditt arbete bidrar till forskningen på området och på vilket sätt vi lär oss något nytt om det forskningsproblem du valt.

8. En referenslista.

Planen får vara högst 2.500 ord lång - ca 6 sidor (ett och ett halvt radavstånd, typsnitt 12) inklusive abstract, exklusive referenslista.

Anvisningar för rekommendationsbrev

Om du går vidare till nästa steg i antagningsprocessen kommer vi att kontakta dig och be dig att inkomma med två rekommendationsbrev. Sökande förväntas alltså inte skicka in rekommendationsbrev i samband med att de fyller i den elektroniska ansökan.

Kontakta gärna två möjliga författare till rekommendationsbrev redan nu och be de att vara förberedda på att skicka in rekommendationsbrev enligt följande anvisningar om vi kontaktar dig:

  • Breven bör vara författade av personer som kan avgöra den sökandes potential att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå inom statsvetenskap.
  • Breven ska skickas direkt till institutionen av författarna till breven (inte av den sökande).

Rekommendationsbrevet bör skrivas på ett officiellt brevpapper med logotyp eller brevhuvud. Brevet ska signeras av författaren.

Rekommendationsbrevet ska innehålla följande:

  • Författarens namn, titel, arbetsplats (t. ex. universitet, institution), postadress, telefonnummer och e-postadress.
  • Information om hur länge och i vilken utsträckning författaren känt den sökande.
  • Information om den sökandes kunskap och färdighet inom det egna fältet inklusive den sökandes förmåga att självständigt kommunicera kring sin forskning i tal och skrift.
  • Information om den sökandes förmåga att arbeta självständigt och disciplinerat.
  • En uppskattning om den sökandes förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå inklusive en beskrivning av de kvalitéer som gör den sökande till en lämplig kandidat - gärna i ett jämförande perspektiv baserat på författarens erfarenheter av exempelvis tidigare studenter eller arbetstagare.

Frågor och svar om ansökan till forskarutbildning i statsvetenskap

Q: Måste jag behärska svenska för att kunna ansöka?

A: Nej, men vi uppskattar om doktoranden är villig att lära sig svenska. Flertalet av våra forskningsgrupper har engelska som arbetsspråk och information på institutionen kommuniceras på både svenska och engelska. Emellertid så är vissa möten och seminarier på svenska.

Q: Om jag ansöker, blir jag då kallad på intervju? När? Vad händer om jag inte kan delta?

A: Bara ett fåtal sökande kommer att bli kallade till intervju. Det kommer att vara en pågående process, men vi planerar att påbörja våra intervjuer med kandidater under slutet av mars. Vi rekommenderar normalt sett våra sökande om att träffa oss personligen. Om det av praktiska skäl inte är möjligt, kan vi arrangera en intervju via Zoom.

Q: Måste jag ha en handledare för att kunna ansöka?

A: Nej. Processen att välja en lämplig handledare till doktoranden påbörjas under första terminen på doktorandprogrammet.

Q: Kan jag arbeta med andra saker samtidigt som jag skriver min avhandling?

A: Med en avlönad doktorandplats är förväntningarna att doktoranden skall prioritera sina doktorandstudier. Det är en intellektuell utmaning och ett heltidsjobb. Men ja, det är möjligt, och även förväntat, att undervisa i viss utsträckning. Det är dessutom möjligt att jobba med vissa administrativa uppgifter, projektkoordinering och vissa forskningsuppgifter och samarbeten.

 Q: Måste jag skriva min avhandling precis så som jag beskrev den i min forskningsskiss?

A: Nej, inte exakt. Självfallet är det så att forskningsskissen är av högre kvalitet om det valda forskningsämnet är ett specialintresse eller ett ämne som doktoranden redan har kunskap om och i de flesta fall är forskningsskissen det första steget i utformandet av det egna doktorandprojektet. Emellertid, det är möjligt och ofta till och med vanligt förekommande att korrigera forskningskissen under det första året på doktorandprogrammet.

 Q: Kan mitt valda ämne i min forskningsskiss påverka mina möjligheter att bli antagen till doktorandutbildningen?

A: För de allmänna doktorandplatserna, påverkas inte urvalsprocessen av att en bedömning görs av själva ämnet utan fokus ligger istället på den akademiska kvaliteten av hur den sökande tar sig an ämnet. Se de separata riktlinjerna för hur en forskningsskiss kan utformas.

Q: Kan mina tidigare handledare påverka mina möjligheter att bli antagen till programmet?

A: Endast till den omfattning att du som sökande kan använda hen som personlig referens i din ansökan. Vi kommer att kontakta referenser till de kandidater som vi kommer att kalla på intervju. Vänligen observera att tidigare handledare inte är de enda relevanta personliga referenserna, andra personer som du har arbetat tillsammans med kan också vara tänkbara.

Läs mer om grundläggande behörighet