Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre frågor till SWEMARC:s Mats Lindegarth

SWEMARC:s Mats Lindegarth arrangerade – tillsammans med Scanfjord, Jordbruksverket, SLU, BONUS OPTIMUS och Naturcentrum AB – mötet ”Ejder och blåmusslor – hur säkerställer vi hållbara populationer och näringar?” i Uddevalla 28 november, 2018.

Vad var mötets fokus och varför var det viktigt att hålla mötet?
Problemen med ejderpredation och musselodlingar är ett stort problem för musselnäringen. Det är därför mycket viktigt att hitta lösningar på problemet, som är ekonomiskt hållbara för näringen och samtidigt acceptabla ur ejderns och allmänhetens synvinkel. Sådana lösningar kräver kunskap och medverkan av odlare, myndigheter, miljöorganisationer och experter på marin miljö och sjöfågel.


Vad hoppas du att deltagarna fick med sig från mötet?
Syftet var först och främst att förmedla projektets slutsatser hittills och vad vi planerar att göra under de kommande 5-6 månaderna, men vi var också intresserade av att lära oss om hur andra odlare och myndigheter ser på problematiken och att diskutera vilka vägar framåt som finns. Jag upplevde att det fanns en stor samsyn i att detta var en mycket viktig fråga för näringen och att även andra aktörer ansåg att det var en mycket viktig fråga. Jag hoppas att alla deltagare tog med sig en del nya kunskaper och en känsla av att det finns möjliga vägar framåt.

Hur ser du på framtiden för musselodling i Sverige och en hållbar samexistens mellan musselnäringen, naturliga populationer av blåmusslor och ejder?
Jag upplever att kombinationen av ökad kunskap om samspelet mellan ejder, populationen av musslor i naturliga habitat och på odlingar kopplat till konkreta fullskale-experiment med ett batteri av metoder för att skydda odlingarna, är vägen till att uppnå en hållbar samexistens.
Detta kommer att kunna göra att förlusterna för näringen minskas och att de kan kontrolleras på ett bra sätt. Det är inte realistiskt, eller kanske inte ens önskvärt, att eliminera alla skador på odlingarna, däremot tror jag att man kan hitta sätt att undvika att skador som leder till allt för kännbara skador för näringen. På ett sätt kan man se det som att musselodlingarna gör en ekologisk tjänst då dom utgör föda för ejdrarna och lite svinn får man kanske räkna med.