Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ordboken en viktig hjälp för den som lär sig svenska

Publicerad

Internetordboken Lexins svenska lexikon vänder sig i första hand till personer som håller på att lära sig svenska. En avhandling från Göteborgs universitet visar att de ord som framför allt slås upp är centrala svenska ord som verben få, gå och ta. De kan betyda flera olika saker och kan därför vara svåra för nybörjare.

Ann-Kristin HultSpråkinlärning handlar till stor del om att lära sig ord på det nya språket och till det är ordböcker viktiga hjälpmedel. För att kunna utarbeta funktionella och användaranpassade ordböcker behövs kännedom om bruket av ordböcker och om användarnas ordboksrelaterade behov.

I sin avhandling har Ann-Kristin Hult undersökt användningen av den enspråkiga internetordboken Lexins svenska lexikon (LSL), som i första hand riktar sig till personer som håller på att lära sig svenska.

Hon har undersökt vilka som använder ordboken och hur de använder den. Materialet utgörs av cirka 360 000 faktiska uppslagningar i ordboken och drygt 1 100 enkätsvar där användarna svarat på frågor om sig själva och sin ordboksanvändning.

Centrala svenska ord

Undersökningen visade att de ord som i störst utsträckning slogs upp var centrala svenska ord, till exempel verb som gå, ha och ta.

– De är ofta flertydiga och kan därför utgöra en utmaning vid inlärning av svenska, säger Ann-Kristin Hult, doktorand vid Göteborgs universitet.

Att de mest frekventa uppslagningarna består av mycket vanliga svenska ord tyder på att Lexins svenska lexikon används av målgruppen och den slutsatsen får stöd av enkätundersökningen.

– Majoriteten av informanterna som svarade tillhör ordbokens målgrupp. Många av dem kom till Sverige under senare delen av 00-talet och befann sig vid tidpunkten för datainsamlingen på nybörjarnivå i sin svenskinlärning.

Kombination av metoder och datalänkning

Eftersom insamlingen av enkäter och registreringen av uppslagningar synkroniserades kunde dessa två material också länkas samman. Länkningen gjorde det i sin tur möjligt att närmare granska ordboksanvändning på individnivå.

Kombinationen av metoder och datalänkningen visade sig resultera i en mer nyanserad bild av användningen av LSL.

– Det här är den första större studien av ordboksanvändning i Sverige och mig veterligt har heller inte metoder och data kombinerats på just det här sättet tidigare. Resultaten kan leda till mer användarvänliga ordböcker och utvecklandet av bättre pedagogiska hjälpmedel för svenskinlärare, i det här fallet inlärare på nybörjarnivå, säger Ann-Kristin Hult.

Avhandlingen Ordboksanvändning på nätet. En undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon försvarades vid en disputation den 20 januari 2017.

Länk till avhandling

Kontakt:
Ann-Kristin Hult, doktorand vid institutionen för svenska språket, telefon: 0736-40 73 49, e-post: ann-kristin.hult@svenska.gu.se