Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Odlarna visar vägen till väl fungerande vattenbruk

Publicerad

Komplicerade tillståndskrav och en lagstiftning som inte är uppdaterad är några av de utmaningar som vattenbruksentreprenörer ställs inför, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Den nya forskningsstudien lyfter fram de viktigaste utmaningarna för vattenbrukarna och ger förslag på lösningar.

närbild på öppna ostron och alger som ligger på ett bord
Komplicerade tillståndskrav och en lagstiftning som inte är uppdaterad är några av de utmaningar som vattenbruksentreprenörer ställs inför, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Den nya forskningsstudien lyfter fram de viktigaste utmaningarna för vattenbrukarna och ger förslag på lösningar.

Studien, som vilar på intervjuer med vattenbrukare och entreprenörer, pekar på svårigheter för vattenbruksentreprenörer att hitta lämpliga placeringar för odlingarna och att tillståndskraven är komplexa och tidsbegränsade. Dessutom uppfattas lagstiftningen som omodern och beskeden från myndigheterna som otydliga.

tre person drar i stor hög med alger på en gummibåtEntreprenörerna upplever även att handläggningstiderna är för långa och att det verkar finnas skillnader i tolkningar och bedömningar i olika regioner, men också en bristande kunskap om vattenbruk hos myndigheterna.

– Genom studien har vi fått en bättre insikt i de problem och frågor som entreprenörer och näringsidkare brottas med när de vill etablera vattenbruk och vilka hinder som kan stå i vägen för utvecklingen, säger Helena Strand, forskare på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Studien presenterar förslag till lösningar

I forskningsstudien beskrivs hur utmaningarna kan övervinnas. Ett förslag är att myndigheterna ger tydligare platshänvisningar exempelvis genom att vattenbruk i större utsträckning inkluderas i den kommunala planeringen. Dessutom behöver information och data bli mer tillgänglighet för att vattenbrukaren själv ska kunna finna lämpliga förutsättningar för sin odling. Tillståndsansökningar och kontakten med myndigheter borde också förenklas, enligt studien.

Ett förslag är att ansvaret för vattenbruket finns hos en och samma myndighet. Studien pekar också på att det är viktigt att myndigheterna får möjlighet att öka kunskap kring vattenbruk. Därutöver behöver regelverken ses över så att bättre hänsyn tas till dagens teknik och vattenbrukets mångfald.

Beslutsfattare måste lyssna

Den nya studien är genomförd av SWEMARC, the Swedish mariculture research center, som är ett centrum för vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet. musslor som växter på två rep Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare för SWEMARC, tycker att resultaten från studien är viktiga eftersom de bygger på verksamheternas egna erfarenheter och upplevelser.

– Regeringen och riksdagen har i utredningar, strategier och handlingsplaner lyft fram vikten av att Sverige ska främja utveckling av en hållbar vattenbruksnäring, men vår studie visar att det kan vara ganska långt mellan strategier och verklighet. I studien beskrivs de faktiska problem och hinder som näringsutövare upplevt under det senaste året, men vi får också förslag och tips på hur dessa problem kan övervinnas från vattenbrukarna själva. Jag vill gärna att våra styrande politiker tar fasta på resultaten i studien när de diskuterar och ser över regelverken runt tillstånd och tillsyn av vattenbruksverksamhet, säger Kristina Snuttan Sundell.

Kontakt:
Kristina Snuttan Sundell, kristina.sundell@bioenv.gu.se, 031-786 3671
John Armbrecht, john.armbrecht@handels.gu.se, 031-786 5122

Foto: Av Susanne Lindegarth

I januari 2017 genomförde SWEMARC i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) kursen ”Hur startar man en vattenbruksverksamhet – fokus på tillstånd och miljöfrågor” för vattenbrukare och myndigheter. De deltagande entreprenörerna blev ombedda att svara på frågor gällande sina planer på att etablera eller expandera vattenbruksverksamheter. SWEMARC har nu, ett år senare, genomfört intervjuer med deltagarna för att följa upp vad som hänt med de olika verksamheterna, vilka viktiga frågor och problem har man stött på och hur man löst problemen, med fokus på tillstånd och tillståndsprocesser. Resultaten av studien är nu sammanfattade i rapporten: ”Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige: vattenbruksentreprenörers syn på utmaningar och lösningar”.

Läs rapporten här>>

Läs mer om SWEMARC>>