Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Han missionerar landet runt för en omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård

Hans-Inge Person har samverkat med Centrum för personcentrerad vård - GPCC sedan 2015, och varit ledamot i GPCCs Personråd för patienter och närstående mellan 2016-2020. Tillsammans med GPCC har han bland skrivit två läroböcker om personcentrerad vård samt fört fram patient- och närståendeperspektivet och argumenterat för en personcentrerad hälso- och sjukvård i debatter och seminarier, bland annat under Almedalsveckan.

Hans-Inge har ett starkt personligt engagemang för införandet av en personcentrerad vård och arbetar nu nästan heltid med vad han kallar sin mission. Förutom att han är författare och debattör, medverkar han även i en rad olika forum som föreläsare, ledamot i nationella brukarråd och nu även som adjungerad ledamot i Sjukhusdirektörens ledningsgrupp på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, ett uppdrag som han som patient/närstående troligen är en av de första i landet som har.

Hans-Inge PerssonSkriver dagbok
Hans-Inges engagemang började när han följde sin fru Kristinas sista 4 månader i livet på Skånes universitetssjukhus. Där förde han dagbok som kom att utgöra grunden till hans första bok Den inhumana vården. Nu skriver han fortsatt ”dagbok” på sin öppna Facebooksida. Där rapporterar han om sina många uppdrag och skriver tankar om dessa och hälso- och sjukvården i stort. Följ gärna Hans-Inges facebooksida för att ta del av hans berättelse! Citaten nedan är utdrag därifrån. Länk till Hans-Inges Facebooksida.

”På väg till Stockholm för att imorgon ha hand om förmiddagspasset på SKR:s ledarskapsprogram. Tar upp några spännande fakta och etiska frågor med dem: För att arbeta personcentrerat måste man ha dubbelseende, dels se patienten som sjuk med en diagnos, men också som en hel människa med kapacitet och vilja."

Varför är du så engagerad i arbetet med en omställning till en personcentrerad hälso- och sjukvård?
Efter den resa jag gjorde med min fru genom vården fram till hennes död, har det blivit både min mission och min passion att genomföra detta arbete. Jag gör det absolut inte för att ta hämnd på vården. Jag gör det av två skäl, dels för att sprida den personcentrerade vården, dels för att visa att vårdens dåliga arbetsmiljö för personalen och den på vissa ställen märkliga organisationen också går ut över personalen. De är frustrerade eftersom de måste kompromissa mellan det sätt de skulle vilja utföra sitt jobb på och det krav organisationens produktivitets- och effektivitetskrav ställer på dem. Jag vill hjälpa dem i deras kamp.

"Att bara mäta och se det som går att mäta med siffror, är som att ställa sig 1 dm från ett konstverk och betrakta de minsta detaljerna. Vården är totalfragmentiserad. Om man också tar några steg bakåt, ser du hela det vackra konstverket också och hela människan.”

Vad anser du behöver göras för att förbättra svensk hälso- och sjukvård?
Jag ser tre huvudsakliga förbättringsmöjligheter:
För det första: människor/patienter är inte bara en patient (en diagnos), utan också en hel människa. Man fokuserar traditionellt på att den sjuka har rollen patient, är en passiv mottagare av vård. Vården måste emellertid ha förmåga till dubbelseende. Man måste dels se den sjuka patient men också som en hel människa. Man måste kunna växla från att patienten är en passiv mottagare av vård till att människan blir en aktiv medskapare i sin vård. Detta beskriver jag i alla mina fyra böcker.
För det andra måste vårdens kompetens användas tvärsektoriellt Man måste vårda hela människan inte bara enstaka diagnoser
Den tredje förbättringsmöjligheten gäller ledarskapet, som måste gå från att vara organisationsfixerat till att bli personcentrerat.

"Man måste kunna vända patientperspektivet från att bara vara en mottagare av vård till att också bli en medskapare i vården, eftersom patienten är expert på sig själv. Om man mäter enbart naturvetenskapliga fakta om en människa, mäter man med siffror (t.ex.blodvärdet). Patienten blir ansiktslös. Om man mäter humanistiska fakta (hur mår du, hur känner du dig, vad skulle du vilja?), mäter man med ord. Patienten blir en person. När man inte kan mäta det viktiga (hur man mår), blir det som går att mäta det viktiga (blodvärdet)."

Hans-Inge Persson i talarstolenVad arbetar du med just nu?
Jag har nu blivit kontaktad av konferensorganisationen PikuVård. De har gett mig förmånen att designa och med talare bemanna konferenser, som de sedan arrangerar. Den 27 februari arrangerade vi ”Rikskonferens för den personcentrerade vården” med bara välkända talare och många nöjda deltagare. Den 2 april har vi bjudit in till en konferens där Anna Nergårdh presenterar sin då färdiga utredning om en "God och nära vård”. Efter hennes anförande kommer SKR:s högste chef för vård och omsorg att föredra sina tankar om vad denna utmaning betyder för SKR. Sedan ska Ralph Harlid representerande HFS-nätverket och SÄS tala om den lokala utmaningen. Jag modererar och det hela avslutas med en diskussion. I nuläget är det osäkert p.g.a. Coronaviruset om vi fullföljer planerna eller skjuter konferensen på framtiden.
Bli gärna vän med mig på Facebook!

En typisk vecka för Hans-Inge (från hans Facebook-sida). V. 9 2020.
Måndag: Telefonkonferens med SKR om upplägget och innehållet i den halvdag jag ska få rå om på deras ledarskapsprogram.
Tisdag: GPCC i Göteborg. Alltid lika spännande att fp vara bollplank till denna vårdens viktigaste centrumbildning för forskning, spännande diskussioner och viktigt jobb.
Onsdag: Möte med svensk Sjuksköterskeförening i Stockholm om framtida samarbete och konferenser.
Torsdag: Håll tummarna! ”Min” konferens om personcentrerad vård går av stapeln i Stockholm då. Kändes fantastiskt att får välja alla de bästa talarna. Jag har konfererat noggrant med dem och hur de vill bli ”modererade”. Lite ängslan kryper på. Måtte det bli bra.
Fredag: Hemmadag, egen utvärdering, reflektion och eftertanke om en förhoppningsvis spännande och lyckosam vecka. Hoppas dessutom på en lång skogspromenad. Perfekt med eftertanke samtidigt!


Hans-Inges uppdrag:
Jag föreläser 2-3 ggr i veckan om personcentrerad vård runt om i landet för olika enheter inom sjuk- och hälsovården, den kommunala verksamheten och olika organisationer.
Jag har dessutom en del formella uppdrag:
Adjungerad ledamot av sjukhusdirektörens ledningsgrupp på SÄS i Borås. Förmodligen förts i landet som patient/närstående med ett liknande uppdrag.
Sedan 2019 är jag ledamot av presidiet för det nationella nätverket "Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”.
Sedan 2018 ledamot av Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys brukarråd. I det uppdraget ingår det av vara ledamot i en av Anna Nergårdhs referensgrupper för ”En god och nära vård”.
Sedan 2016 är jag ledamot av GPCC:s personråd.
Jag är ledamot av juryn för Vårdförbundspriset 2019 och 2020.
Jag föreläser regelbundet för ST-läkarna i Skåne, Blekinge och Gotland.
Jag föreläser också för SKL och Vårdförbundet i deras ledarskapsprogram.
Jag bloggar för Spetspatienter och PikuVård om personcentrerad vård.
Sedan 2015 kallas jag regelbundet till Skånes Universitetssjukhus för möte med sjukhusdirektörens ledningsgrupp. I december hade jag hand om en halvdags kompetensutveckling för dem om personcentrerad vård. Då var den politiska nämnden också närvarande.
Jag har skrivit fyra böcker med sin ansats i den personcentrerade vården. En av dem tillsammans med prof. Inger Ekman och min goda vän Mikaela Javinger, som också är ledamot av personrådet.

FOTO PORTRÄTT: Elin Lindström