Länkstig

Erik Lidman – ny docent i civilrätt

Publicerad

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin rättsvetenskapliga kompetens genom att utse Erik Lidman till docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan.

Grattis till docenturen, Erik! Du är en av de yngsta docenterna i juridik som har utsetts, hur tror du det kommer sig?

- Stort tack. Jag tillskriver det helt till den fantastiska forskningsmiljön och kollegorna vid Göteborgs universitet. Det finns ett smittande driv att leverera forskning av hög kvalité med stark samhällsrelevans.

Vilket är ditt främsta forskningsintresse? Varifrån kommer det?

- Min forskning avser aktiebolags- och aktiemarknadsrätt, och vad som oftast benämnd bolagsstyrning (corporate governance). Framför allt fokuserar jag på bolagsstyrningens roll för en välfungerande aktiemarknad och näringslivets finansiering och resursallokering. Ska vi lösa de samhällsproblem vi nu står inför så har aktiemarknaden såväl som kapitalmarknaden i stort en central roll att spela för att säkra att den innovation och utveckling vi behöver får de ekonomiska resurser som krävs.

Vilka resultat har din forskning visat?

- Ett viktigt tema har varit att kritiskt granska olika policyinitiativ från EU på bolagsstyrningsområdet och visa att även om ändamålet bakom initiativet alltid är gott så är marknaden och sambanden på den mycket komplexa. Enkla lösningar fungerar ofta inte som tänkt. Ska vi genom reglering exempelvis bidra till ett mer hållbart företagande så krävs mycket stor eftertanke och försiktighet för att inte initiativen ska bli kontraproduktiva. Man måste som reglerare förstå och respektera de marknadskrafter och incitament som finns, och i första hand försöka jobba med dem och inte emot dem.

Vad kan du säga om din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?

- Den svenska aktiemarknaden är otrolig. I takt med att nästan alla västerländska aktiemarknader krymper ser vi en unik tillväxt – förra året närmare 200 börsnoteringar. Nu har vi flest noterade bolag i Europa (cirka 1050 st) och den svenska marknaden är den tredje största i EU. Mina planerade forskningsprojekt för de kommande åren handlar om att belysa detta och försöka bidra till förståelsen om varför vi ser en sådan utveckling i Sverige. Jag hoppas därmed också kunna bidra till att EU tar ett steg tillbaka i vad som blivit en allt mer dirigistisk politik på aktiemarknadsområdet.


Erik Lidman forskar om aktiebolags- och kapitalmarknadsrätt med fokus på bolagsstyrning och är verksam vid Handelshögskolorna i Göteborg och Stockholm. Hans forskning har bl.a. omfattat betydelsen av aktiebolagets syfte för bolagens kapitalförsörjning, den svenska modellen för bolagsstyrning, regleringen av den svenska marknaden för företagsobligationer, och utvecklingen av den svenska aktiemarknaden.