Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avslutningsceremoni för Förvaltningshögskolans studenter

Publicerad

Idag avtackades de studenter som avslutar sitt kandidat- eller masterprogram med en avslutningsceremoni i Aulan i Vasaparken.

 

Efter tal av Förvaltningshögskolans utbildningsansvarige Malgorzata Erikson samt av Bo Pettersson som är kommunstyrelseordförande i Stunungsund, delades blommor samt pris för utmärkta examensarbeten ut. Allt varvades med körsång från Göteborgs Akademiska Kammarkör, och avslutades med fotografering och mingel i foajén.

Pris för utmärkta examensarbeten tilldelades den här gången fyra studenter; tre på kandidatnivå och en på masternivå.

Utmärkta examensarbeten

VAD STYR UPPFÖLJNINGEN?
En studie om tre styrideal, två kommuner och deras syn på uppföljning

av Olof Berggren och Sara Malmros
Kandidatuppsats

Motivering:
I denna väl genomförda uppsats undersöker författarna hur olika styrideal kommer till uttryck i, och påverkar, den kommunala uppföljningen. Med tillitsbaserad styrning i förgrunden adresserar uppsatsen ett synnerligen aktuellt ämne. Författarna uppvisar självständighet i relation till såväl teori som empiri och presenterar relevanta och välgrundade slutsatser om relationen mellan kontroll och tillit i offentlig sektor - men också om kontroll av tillit.

FIKTION – REPRESENTATIV FÖR POLICY?
En semiotisk analys av organisationskultur och formellt ledarskap inom svenska polismyndigheten

av Dalia Rafieian och Arvand Pourarian
Kandidatuppsats

Motivering:
Uppsatsen ”Fiktion – representativ för policy? En semiotisk analys av organisationskultur och formellt ledarskap inom svenska polismyndigheten”, skriven av Dalia Rafieian och Arvand Pourarian, utmärker sig framför allt genom sitt kreativa anslag. Genom en engagerad analys av spelfilmer och offentligt material visar de hur samhällets syn på formellt ledarskap inom polisen har framstått och utvecklats över tid. Författarna bidrar med ny kunskap och demonstrerar hur fiktion kan användas för att fördjupa vår förståelse för offentlig verksamhet.

AJA, NU BLEV JAG KALLAD HORA EN GÅNG TILL HÄR IDAG
En kvalitativ studie om gräsrotsbyråkraters hantering av utsatthet från enskilda

av Lina Fredriksson och Sophie Halldén
Kandidatuppsats

Motivering:
Lina Fredrikssons och Sophie Halldéns kandidatuppsats är originell och genomförandet påvisar metodologisk medvetenhet, precision och analytisk förmåga. I sin intervjustudie av civila tjänstemäns utsatthet utforskar författarna hur otillåten påverkan i praktiken hanteras på deras arbetsplatser. Studiens resultat – minimering och underrapportering av incidenter samt vissa brister i det organisatoriska och rättsliga stödet – har såväl samhällsrelevans som forskningsmervärde.

NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG
Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

av Sylwia Jedrzejewska
Masteruppsats

Motivering:
Sylwia Jedrzejewska har skrivit en masteruppsats med titeln ”När hjärtat skriker av glädje och sorg. Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn”. I studien utgår Sylwia från Räddningsmissionen i Göteborg som driver en fadderverksamhet för ensamkommande barn. Faddrarna är volontärer och möter många utmaningar i sin verksamhet. Syftet med studien är att analysera faddrars subjektiva uppfattningar av voluntarism¬processen och dess effekter. Teorier och resultat från tidigare studier inom volontärsfältet utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Studien bygger på 19 semistrukturerade intervjuer med volontärer. Resultaten visar att motiven bakom faddrarnas frivilliga engagemang varken är homogena eller endimensionella. Faddrarna yttrar sig i positiva termer om Räddningsmissionens rekryteringsprocess av faddrar och om kommunikationen med, och stödet från, organisationen. Deltagandet i fadderverksamheten har i de flesta fall också medfört positiva effekter på volontärernas relationer med ensamkommande ungdomar. Däremot är faddrarna kritiska mot Sveriges integrationspolitik, vilket inverkar negativt på deras förtroende för det politiska systemet.
Denna uppsats förtjänar en extra uppmärksamhet därför att författaren har visat en utmärkt förmåga att jobba med forskningslitteratur för att utveckla mångfacetterade analysverktyg som hon senare applicerar på empiriska material på ett detaljerat och övertygande sätt. Sylwia lämnar inte bara ett väsentligt bidrag till forskning om frivilliga organisationer, studiens resultat om voluntarism och ensamkommande barn torde också vara viktiga i ett vidare perspektiv, både nationellt och inter¬nationellt, för alla de som organiserar och arbetar med mottagande och integration av ensamkommande barn.