Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Diskurs och säkerhetspraktiker (SECURIT)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2017
Projektägare
Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Kort beskrivning

Projektet bestod av två delstudier. Den första delstudien visar att det ofta uppstår värdekonflikter vid utvecklingen av e-hälsoteknologi, där personlig integritet uppfattas som ett hinder för att uppnå mål som bättre vård och resurseffektivitet.

Den andra delstudien visar att det finns en hög acceptans för visselblåsning inom den egna organisationen. Däremot är acceptansen för att anställda går till media för att avslöja allvarliga missförhållanden i organisationen (det vill säga utövar meddelarfrihet) låg.

Projektets resultat pekar på ett behov av att utveckla riktlinjer och policys för utvecklingen inom områden där informationssäkerhet står i fokus, så att fundamentala demokratiska värden, såsom personlig integritet och visselblåsning, beaktas bättre.