Image
Bilden visar forskargruppen MTOX som forskar om miljömedicin och toxikologi
Photo: Huiqi Li
Breadcrumb

MTOX - Miljömedicin och toxikologi

Forskningsgrupp
Active research
Project size
Forskargruppen har forskningsmedel om cirka 30 miljoner.
Project owner
Institutionen för medicin

Short description

Miljömedicin och toxikologi är en forskargrupp som undersöker exponeringar i arbetsmiljö och omgivningsmiljö och hur de påverkar människors hälsa. Forskargruppen består av cirka 20 personer med expertis inom medicin, epidemiologi, toxikologi, exponeringsbedömning, geografiska informationssystem (GIS) och statistik. Forskargruppen undersöker hälsoeffekter av Luftföroreningar & buller (Air pollution & Traffic noise), Metaller (Metals and health), Perfluorerade ämnen (perfluorinated compounds), Arbete i värme & klimatförändring (work in heat, and climate change). Användning av Biomarkörer (biomarkers) för exponering och effekt, och avancerade metoder för Biostatistik (Biostatistics) är en viktig del i arbetet. Gruppen gör också Hälsokonsekvensberäkningar (Health Impact Assessments).

Delprojekt

Luftföroreningar och buller
Vi undersöker hälsoeffekter av luftföroreningar och buller i arbets- och omgivningsmiljö både experimentellt och epidemiologiskt. Vi leder och deltar i flera nationella och internationella epidemiologiska samarbeten som SCAPIS-miljö, SCAC och NORDSOUND. Vi har också särskilt fokus på hälsoeffekter av vedrök.

Metaller och hälsa
Forskargruppen arbetar med flera populationsbaserade kohorter där vi studerar exponering för och hälsoeffekter av metaller som kadmium och bly. Vi studerar även exponering och effekter av mangan och kvicksilver.

PFAS
Hälsoeffekter av exponering för höga halter perfluorerade ämnen i dricksvatten studeras i samverkan med forskare vid Lunds universitet. Hälsopåverkan studeras i ett livsloppsperspektiv, allt från effekter under graviditet och tidiga småbarnsår till kroniska sjukdomar högre upp i åldrarna.

Arbete i värme
Hårt fysiskt arbete i hetta kan leda till njurskador. Vi medverkar i en internationell forskargrupp som gör interventionsstudier i Centralamerika för att förbättra arbetsförhållanden samtidigt som vi deltar i forskning för att förstå mekanismerna för hur värmebelastning kan skada njurarna.

Biomarkörer
Inom biomarkörer har vi etablerat en biobank för studier av dygnsvariation och variabilitet som är öppen för forskare som vill analysera sina favoriter. I vårt labb kan vi analysera bland annat CC16, SPA och SPD.

Metoder

Vad gäller hälsokonsekvensbeskrivningar är flera medlemmar i forskargruppen medarbetare i Global Burden of Disease (GBD). Vi har också för Sverige och andra länder gjort hälsokonsekvensberäkningar för trafikbuller, luftföroreningar och utsläpp från sjöfart, och studier på cancerförekomst och oro kring petrokemisk industri, exponering i petrokemisk industri och radonexponering. En annan del i vår forskning är metoder inom biostatistik, till exempel mediationsanalys och inom många projekt används geografiska informationssystem.

Vi samarbetar gärna med andra forskargrupper i experimentella eller epidemiologiska studier av hälsoeffekter av exponeringar i omgivnings- eller arbetsmiljö inom ovanstående områden.