Länkstig

Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Inom forskningsområdet Biomarkörer har vi etablerat en biobank för studier av dygnsvariation och variabilitet inom och mellan individer för olika exponeringar och biomarkörer. Blod- och tidade urinprov (vid sex olika tidpunkter på dygnet) har tagits vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Biobanken inkluderar 60 friska omedicinerade icke-rökare (21-64 år, 31 kvinnor och 29 män), består av över 20 000 alikvoter, och är öppen för forskare som vill analysera normala nivåer och variabilitet i sina favorit-biomarkörer.

Biomarkörer i form av biologiska prover från människa används i många sammanhang – i vår egen specialitet ofta i utredningar och forskning om miljögifter för att belysa exponering och/eller effekter. I andra specialiteter kan det röra sig om biomarkörer för sjukdomsrisk eller sjukdom. För många biomarkörer saknas dock information om den normala variationen under ett dygn eller dag, till dag-variationen inom individer samt variationen mellan individer. Tidpunkten för provtagning kan spela roll, speciellt för urinprover, där fysiologiska faktorer under dygnet kan påverka.

I detta projekt har en biobank skapats vid Arbets- och miljömedicin med upprepade urin- och blodprover från 60 friska individer, samtliga icke-rökare, boende i Göteborgstrakten. Deltagarna rekryterades delvis från anställda eller studenter vid Göteborgs universitet eller Sahlgrenska sjukhuset och delvis av vänner till dessa. Biobanken innehåller mer än 25 000 enskilda prover från både män (n=29) och kvinnor (n=31). Medelåldern var 33 år (median 31 år, intervall 21-64 år). Prover insamlades under två perioder (2012-2013). Urinprover insamlades under två 24h-perioder, med cirka en veckas mellanrum. Urinprov lämnades vid sex förutbestämda tidpunkter (första morgonurin, 9:30, 12:00, 14:30, 17:30 och 22:00). Insamlingstid och urinvolym för varje prov registrerades. Urin överfördes till plaströr (NUNC) och vissa av dessa förvarades i kyl och analyserades på kreatinin, densitet och albumin inom tre dagar. Alla övriga delprover (28 rör/person och tidpunkt) förvaras i lågtemperaturfrys (-80oC). Blodprover togs också vid två tillfällen med cirka en veckas mellanrum i samband med urinprovtagning. Helblod, serum, plasma och erytrocyter insamlades i olika provtagningsrör. Blodprover förvaras i lågtemperaturfrys (-80oC). Biomarkörer i enskilda urinprov kan uttryckas som utsöndrad mängd per timme (eftersom vi har uppgift om volymer och tider) eller per 24h (utsöndringshastighet), eller koncentration korrigerad för kreatinin eller densitet.

I detta projekt har vi skapat en biobank specifikt inriktad på att kunna undersöka dygnsvariation samt inom- och mellanindividvariation av biomarkörer i blod och urin när sådana frågeställningar uppkommer. Prover i biobanken är nu tillgänglig för andra forskare att studera variabilitet i forskningssamverkan.

Utvalda publikationer

Normal variability of 22 elements in 24-hour urine samples – results from a biobank from healthy non-smoking adults.

Variability of urinary creatinine in healthy individuals.