Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser

Kurs
SQ5173
Avancerad nivå
25 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27964
Ansökan stängd

Kort om kursen

I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt.

Kursen vänder sig såväl till den som har erfarenhet av myndighetsutövning som till den som saknar denna erfarenhet. Målgrupp för kursen är de som möter olika typer av social problematik och utmaningar.

Om utbildningen

Avsikten med kursen är att förmedla ett brett perspektiv på
myndighetsutövning med utgångspunkt från en förvaltningsrättslig för­ståelse av
be­greppet, där vi närmare berör myn­dighetsutövningens förutsättningar och
konsekvenser för professionellt so­cialt arbete. Vidare behandlas för det
sociala arbetet centrala områden som exempelvis rätts­säkerhet, sekretess,
självbestämmande, etiska förhållningssätt och mänskliga rättigheter. Barns
rättigheter och frågor om barn och brott tas upp på kursen. Frågor om kön
relateras till tvångsvård och hedersproblematik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens arbetsformer består av undervisning:
föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, workshop, grupp-arbeten
och eget arbete.

Genom föreläsningar förmedlar lärarna grundläggande
kunskap inom ett aktuellt ämnesområde, men de är också dialogbaserade och
ska stimulera till ett kritiskt tänkande. Seminarierna genomförs på olika
sätt, men den gemensamma nämnaren är att de är lärarledda och syftar till
att ge en fördjupad förståelse av aktuell litteratur samt som ett forum för
diskussion om bl.a. tillämpning i praktiskt socialt arbete. Särskilda
rättsfallsseminarier anordnas. Grupparbete sker i parvisa konstellationer där
uppgifter har formen av ett skriftligt projektarbete samt muntliga
presentationer inför gruppen.