Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ledning och organisering av socialt arbete

Kurs
SQ5174
Avancerad nivå
25 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27963
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen handlar om det sociala arbetets ledning och organisering i ett svenskt och internationellt perspektiv. Fyra teman behandlas: det sociala arbetets organisation, ekonomi, arbetsrätt och ledarskap.
Kursens målgrupp är socionomer som vill lära sig behärska kopplingen mellan teori och praktik inom dessa fyra teman, med koppling projekt- och utvärderingsarbete och verksamhetsledning, samt chef/ledar-och medarbetarskap, parat med förmågan att analysera och hantera kommunikation, kriser och konflikter på grupp- organisations-, och individnivå.

Om utbildningen

Kursen binder samman och utvecklar kunskaper och färdigheter
om ledning och organisering av socialt arbete som tidigare förvärvats. Detta
omfattar bl.a. förmåga till reflektion och analys samt fördjupade kunskaper,
förberedelser och färdigheter för utövande av organisering och ledning av
professionellt socialt arbete.

I kursen ingår också att studenten skall identifiera och
reflektera över sina förvärvade kunskaper relaterade till kunskapsbildning,
teorier och metoder i organisering och ledning av socialt arbete, samt kunna
identifiera sitt - och områdets - behov av ytterligare kunskap. Särskild vikt
läggs vid studentens etiska och kritiskt grundade ställningstaganden i
professionella lednings- och organiseringssammanhang.

Kursen omfattar två delar och tar sin utgångspunkt i såväl
forskning inom kunskapsområdet som det sociala arbetets ledning och praktik i
ett svenskt och internationellt perspektiv:

Centrala teoribildningar för organisering och samverkan
relaterat till det sociala arbetet fördjupas. Ytterligare fördjupning sker
genom en jämförelse mellan dessa teoribildningar inklusive perspektiv på
profession, tillfällig organisering, kvalitetsarbete samt aktuella
managementteorier.

Centrala teoribildningar och metoder relaterade till
verksamhetsledning, chef/ledar-och medarbetarskap inom det sociala arbetets
fält behandlas, och en fördjupning avseende arbets- och organisationsfrågor med
betydelse för ledare och ledda. Härvid läggs speciell vikt vid ekonomin och
arbetsrättens betydelse samt att utveckla studentens förmåga att analysera och
hantera kommunikation, kriser och konflikter på grupp- organisations-, och
individnivå.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i
socionomprogrammet omfattande210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt
arbete. Kursen ges även som fristående kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker framförallt i form av
föreläsningar, litteraturstudier, intervjuer och studiebesök, grupparbeten,
handledning i grupparbete, seminarier och övningar.  Ett aktivt deltagande i den mindre
arbetsgruppens förberedelser och skriftliga och muntliga presentationer och
kommentatorskap av andra studenters och arbetsgruppers arbeten vid seminarierna
är obligatoriskt.