Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att arbeta med mäns våld mot kvinnor

Kurs
SW2555
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

I denna kurs samtalar vi om olika former av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Du kanske arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, på en skola eller ett universitet, någon annan myndighet, organisation eller företag, i en kvinnojour eller ett #metoo-upprop och behöver utveckla din kompetens. I kursen kommer du att stärka din handlingsberedskap att arbeta med, och att analysera och värdera, professionella bemötanden och insatser på fältet.

Om utbildningen

Studenternas erfarenheter från professionellt och ideellt arbete är ett väsentligt innehåll i kursen. Kursen ger kunskap i att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, att skydda och stödja dem som blir utsatta, att arbeta med insatser för dem som utsätter andra för våld, samt kompetens i att problematisera aktuell kunskap och identifiera angelägna forskningsfrågor inom området. I fokus är dels våldet såsom både socialt och vetenskapligt problem: dess former, omfattning och konsekvenser, samt hur våldsutsatthet skapas och upprätthålls inom olika maktordningar och handlingsutrymmen. Kursen omfattar dels även kunskap om samhälleliga mål och regelverk som styr socialt arbete på området. Du lär dig om olika förhållningssätt, handlingsstrategier och metoder för hantering av mäns våld mot kvinnor. Du utvecklar även förmåga att kritiskt granska professionella och egna värderingar och förhållningssätt inom området, med utgångspunkt i professionsetik och teoretiska perspektiv på våld. Kursens pedagogiska upplägg möjliggör att du kan koppla dina nya kunskaper till din egen praktik och bidra till förändring. Kursen är anpassad efter nya krav på obligatorisk utbildning inom området för Socionomexamen och andra professioner inom samhälls- och vårdvetenskap. Den ges för första gången vårterminen 2021 och ersätter den tidigare kursen Mäns våld mot kvinnor, 15 hp, som getts vid institutionen sedan 2007. En fortsättningskurs är planerad för den som vill fördjupa sig i vetenskapliga problem och forskning inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i näraliggande område.

Efter studierna

Den 1 juli 2018 blev utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt för Socionomexamen och några andra professionsutbildningar inom samhälls- och vårdvetenskap. Från 2021 kommer därför samtliga dessa yrkesutövare att ha kunskap om upptäckt, skydd och stöd för dem som är utsatta för våld, insatser för dem som utsätter andra för våld samt om förebyggande arbete. Du som har utbildat dig före denna förändring kan utveckla motsvarande och fördjupade kunskaper i kursen Att arbeta med mäns våld mot kvinnor. Kursen stärker därmed dina kompetenser och möjligheter att arbeta professionellt och vetenskapligt med frågor om mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går på kvartsfart. Undervisningen består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar, studiebesök och föreläsningar. Aktiviteterna syftar till att stödja studenterna i det aktiva arbetet med det de förväntas lära sig i kursen. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför universitetets lokaler och i internetbaserad form. Undervisningsspråket är svenska.