Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Omvärldskunskap och medborgardialog i fokus i nytt kurspaket för självstudier

Publicerad

Globalisering, migration och urbanisering bidrar till en samhällsutveckling där det lokala flätas ihop med det globala. Detta påverkar förutsättningarna för en socialt hållbar utveckling och stärker vikten av arbetet med Agenda 2030 för svenska kommuner.

På uppdrag av Sverige Kommuner och Landsting (SKL) har Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, genomfört en omfattande forskningsstudie kring dessa frågor som bland annat pekar på vikten av den roll som medskapande och medborgardialog spelar för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Forskningsstudien har, i samverkan med SKL, utvecklats till ett kurspaket för lokala självstudier. Kurspaketet, som heter Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog, har utformats som såväl en rikligt illustrerad E-bok som en tryckbar PDF och består av tre delar med tillhörande instuderings- och gruppdiskussionsfrågor. Kurspaketet inkluderar även 26 inspelade videoföreläsningar som är inlagda i den löpande texten vid berörda avsnitt. Kurspaketet kan i sin helhet kostnadsfritt laddas ned från www.omvarldskunskap.se.

Så här redogör Hans Abrahamsson själv för innehållet i forskningsstudiens tre olika delar:

Del 1: Den globala politiska ekonomins dynamik
- I första delen försöker jag visa på hur utvecklingsdiskurser skapas, globala regelverk utformats och vilka samhällsutmaningar de ställer oss inför. Jag ger mig också ut på spaning efter ett nytt utvecklingstänkande och diskuterar kring den roll som Agenda 2030 kan spela som transformativt verktyg för samhällsförändring, säger Hans Abrahamsson.

Del 2: Sverige i en värld i förändring
- I den andra delen försöker jag beskriva hur världsekonomins utveckling tagit sig lokala uttryck här i Sverige och påverkat förutsättningarna för den svenska modellen. Fokus ligger på den ojämna utvecklingen som skapat nya konfliktlinjer, försvagat den samhälleliga sammanhållningen och utsatt den sociala hållbarheten för påfrestningar.

Del 3: Makt, medskapande och manöverutrymme
- Och i den tredje delen redogör jag för nödvändiga synvändor för att kunna genomföra Agenda 2030 på lokal nivå i Sverige. Därefter försöker jag med hjälp av relevant teoribildning kring samhällsförändringens drivkrafter redogöra för aktuellt manöverutrymme och för vad som krävs för att detta skall kunna utvidgas och utnyttjas. Fokus ligger på den roll som medskapande och medborgardialog spelar roll för att bidra till framtidsvisioner och diskursiva förändringar. Det socialt hållbara samhället kan inte byggas för invånarna utan måste byggas tillsammans med invånarna, säger Hans Abrahamsson.

Se och hör Hans Abrahamsson berätta om utbildningarna i filmen från SKL.


Mer information:

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för globala studier.

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling den 25 september, 2015. Den innebär att alla medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, även kallade Globala målen och på engelska, Global Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals).