Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskare från Juridiska institutionen får miljonbidrag från MSB

Publicerad

Projektet Rättsliga förutsättningar för samhällsskydd och beredskap som leds av professor Per Cramér har beviljats drygt 9,9 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för perioden 2020-2024.Projektet kommer att analysera den rättsliga regleringens styrkor och svagheter i för kris- och krigssituationer relevanta scenarier med särskilt fokus på förutsättningar, befogenheter och begränsningar för myndigheter och andra aktörer. Det övergripande syftet är att formulera rekommendationer för framtida förändringar av regelverket.

Frågor som kommer att studeras är:

  • Hur påverkas svenska myndigheters handlingsutrymme i olika krisscenarier av Sveriges folkrättsliga åtaganden för skydd av mänskliga rättigheter inom ramen för FN-systemet, EU-samarbetet och Europakonventionen?
  • Hur påverkas befogenheter och begränsningar av om den fientliga parten är en annan stat jämfört med om den är en svensk eller utländsk icke-statlig aktör?
  • Hur ändras befogenheter och begränsningar för svenska myndigheters agerande vid övergången från en kris utan identifierad antagonist till en situation då denna kris utnyttjas i fientligt syfte av inhemsk eller utländsk aktör?
  • Hur kan aktörer på lokal/kommunal nivå (som räddningsledare) interagera med statliga myndigheter (som Försvarsmakten eller Länsstyrelsen) vid en kris utifrån sina olika befogenheter?
  • Hur säkerställs att befogenhetsutvidgningar, vid kriser eller höjd beredskap, inte ackumuleras över tid och underminerar rättsstatlighet och det allmännas tillit?
  • Säkerställer nuvarande lagstiftning ett flexibelt handlingsutrymme för myndigheter och är den samtidigt förenlig med demokratiska och rättsstatliga principer?


I forskningsgruppen ingår seniora och juniora forskare med olika kompetenser inom det rättsvetenskapliga fältet vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Gruppen leds av Per Cramér, professor i internationell rätt Jean Monnet-professor i europeisk integrationsrätt. Cramér har ägnat en stor del av sin forskning åt rättsliga aspekter av säkerhets- och försvarsfrågor på nationell, regional och global nivå, och frågor om ömsesidigt förtroende mellan stater. Sedan 2010 är Cramér dekanus för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Docent Sari Kouvos vetenskapliga verksamhet har fokuserat på mänskliga fri- och rättigheter, kvinnor, fred och säkerhet, samt krishantering. Hon är en av Finlands experter i EU:s civilkrishanteringspool och har 15 års erfarenhet från EU:s krishantering, från EU:s utrikesförvaltning i Bryssel, och från fältnärvaro i Afghanistan.

Docent Andreas Moberg har i sin forskning bland annat behandlat EU:s yttre relationer i allmänhet och hur EU använder sig av olika instrument för att sprida mänskliga rättigheter, demokrati, och rättsstatsprinciper. Han har även ägnat sig åt konstitutionellrättsliga aspekter på EU-samarbetet, samt de mellanstatliga relationer som uppstår då EU:s medlemsstater samarbetar.

Docent Joachim Åhman har framförallt forskat kring beslutsfattande i internationell organisationer, och förhållandet mellan nationell och internationell rätt.

Doktor Tormod Otter Johansen forskar i offentlig rätt, med fokus på förvaltning, konstitutionella frågor och rättsteori. Han disputerade år 2019 på en avhandling om förhållandet mellan myndighetsutövning och myndigheternas faktiska handlande.

Externa akademiska nätverk som forskargruppen är knuten till inkluderar exempelvis European University Institute (EUI), Florens; Centre for European Legal Studies at Cambridge University; Graduate Institute for International Studies, Genève; Columbia Law School, New York; och Institute for European Studies vid Vrije Universiteit Brussels. Kontakter med institutionella aktörer inkluderar bland annat Folke Bernadotteakademin; EUkommissionen; EU:s utrikesförvaltning; NATO och FN.